မဿဲ ၉:၂၇-၃၁ (Mt 9, 27-31): ၂၇ ယေ ရှု သည် ထို အ ရပ် မှ ကြွ တော် မူ စဉ် မျက် မ မြင် နှစ် ဦး တို့ သည် “ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို သ နား တော် မူ ပါ” ဟု အော် ဟစ် လျက် ကိုယ် တော် ၏ နောက် မှ လိုက် လာ ကြ ၏။ ၂၈ အိမ် ထဲ သို့ ဝင် တော် မူ သော အ ခါ ထို မျက် မ မြင် တို့ သည် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် လာ ကြ ၏။ ယေ ရှု က လည်း “ဤ အ ရာ ကို ငါ လုပ် နိုင် သည် ဟု သင် တို့ ယုံ ကြည် ကြ သ လော” ဟု မေး တော် မူ လျှင် သူ တို့ က “ယုံ ကြည် ပါ ၏ သ ခင် ဘု ရား” ဟု ပြန် လျှောက် ကြ ၏။ ၂၉ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် သူ တို့ ၏ မျက် စိ ကို တို့ လျက် “သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ တိုင်း သင် တို့ ၌ ဖြစ် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ သော်၊ ၃၀ သူ တို့ သည် မျက် စိ မြင် လာ လေ ၏။ ယေ ရှု က လည်း “မည် သူ မျှ မ သိ စေ ရန် သ တိ ပြု ကြ လော့” ဟု သူ တို့ အား တင်း ကျပ် စွာ မှာ ကြား တော် မူ ၏။ ၃၁ သို့ သော် သူ တို့ သည် ထွက် သွား ၍ ကိုယ် တော် ၏ သ တင်း ကို ထို နယ် တစ် နယ် လုံး ၌ ပျံ့ နှံ့ စေ ကြ ၏။

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

မဿဲ ၁၂:၃၅-၃၇ (Mt 12,35-37):  ၃၅ ကောင်း သော သူ သည် ကောင်း သော အ ရာ များ ကို ကောင်း သော ဘဏ္ဍာ တိုက် * ထဲ မှ ထုတ် ဖော် တတ် ၏။ မ ကောင်း သော သူ သည် လည်း မ ကောင်း သော အ ရာ များ ကို မ ကောင်း သော ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ မှ ထုတ် ဖော် တတ် ၏။

၃၆ သင် တို့ အား ငါ ဆို သည် ကား လူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ပြော ဆို သည့် အ ကျိုး မ ရှိ သော စ ကား အား လုံး အ တွက် တ ရား စီ ရင် တော် မူ ရာ နေ့ ၌ ဖြေ ရှင်း ချက် ပေး ကြ ရ မည်။ ၃၇ အ ကြောင်း မူ ကား သင် ပြော သော စ ကား များ အား ဖြင့် သင် သည် ဖြောင့် မတ် သည် ဟု အ သိ အ မှတ် ပြု ခြင်း ခံ ရ လိမ့် မည်။ သို့ မ ဟုတ် သင် ပြော သော စ ကား များ အား ဖြင့် အ ပြစ် ရှိ သည် ဟု သတ် မှတ် ခြင်း ခံ ရ လိမ့် မည်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

 

 

 

 

 

 

*********

မဿဲ ၁၅:၂၁-၂၈ (Mt 15,21-28): 

ထို့ နောက် ယေ ရှု သည် ထို အ ရပ် မှ ထွက် ခွာ ၍ တိုင် ရာ မြို့ နှင့် ဆီ ဒုန် မြို့ တို့ ၏ နယ် မြေ ဒေ သ များ သို့ ကြွ တော် မူ ၏။ ၂၂ ထို အ ခါ ထို အ ရပ် ဒေ သ မှ ခါ နာန် အ မျိုး သ မီး တစ် ဦး သည် ထွက် လာ ၍ “သ ခင် ဘု ရား၊ ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော်၊ ကျွန် မ ကို သ နား တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ ၏ သ မီး သည် နတ် ဆိုး ပူး ၍ ပြင်း ထန် စွာ ခံ စား နေ ရ ပါ ၏” ဟု အော် ဟစ် လျှောက် ထား လေ ၏။ ၂၃ သို့ သော် ကိုယ် တော် သည် သူ့ ကို တစ် ခွန်း မျှ ဖြေ ကြား တော် မ မူ။ ထို အ ခါ တ ပည့် တော် တို့ သည် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ “ဤ အ မျိုး သ မီး သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ နောက် မှ လိုက် လာ ပြီး အော် ဟစ် နေ ပါ သ ဖြင့် သူ့ ကို ပြန် သွား စေ တော် မူ ပါ” ဟု လျှောက် ကြ ၏။  ၂၄ ကိုယ် တော် က လည်း “ငါ သည် အစ္စ ရေး အ မျိုး ၏ ပျောက် ဆုံး သော သိုး များ ထံ သို့ သာ စေ လွှတ် ခြင်း ခံ ရ ၏” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၅ သို့ သော် ထို အ မျိုး သ မီး သည် လာ ၍ ကိုယ် တော် ကို ရှိ ခိုး လျက် “သ ခင် ဘု ရား၊ ကျွန် မ ကို ကူ ညီ မ စ တော် မူ ပါ” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ၂၆ ကိုယ် တော် က လည်း “သား သ မီး တို့ ၏ အ စာ * ကို ယူ ၍ ခွေး က လေး တို့ အား ချ ပေး ခြင်း သည် မ ကောင်း မ သင့် ပါ” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။  ၂၇ ထို အ မျိုး သ မီး က မူ “မှန် ပါ ၏ သ ခင် ဘု ရား။ သို့ ရာ တွင် ခွေး က လေး များ ပင် လျှင် သူ တို့ သ ခင် ၏ စား ပွဲ မှ ကျ သော စား နုပ် စား ပေါက် များ ကို စား ရ ကြ ပါ ၏” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ၂၈ ထို အ ခါ ယေ ရှု က “အို အ မျိုး သ မီး၊ သင် ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း သည် ကြီး မား လှ ပေ ၏။ သင် အ လို ရှိ သည့် အ တိုင်း သင် ၌ ဖြစ် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ ရာ သူ ၏ သ မီး သည် ထို အ ချိန် နာ ရီ မှ စ ၍ ကျန်း မာ လာ လေ ၏။

 

 

 

 

 

ဤနေရာတွင် ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။