မဿဲ ၉:၃၅-၃၇; ၁၀.၁.၅-၁၀    (Mt 9,35-37, 10,1.5-10): ယေ ရှု သည် တ ရား စ ရပ် တို့ ၌ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး လျက်၊ နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လျက်၊ လူ များ ခံ ရ သော အ နာ ရော ဂါ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငြိမ်း စေ လျက်၊ မြို့ ရွာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဒေ သ စာ ရီ လှည့် လည် တော် မူ ၏။ ၃၆ လူ အ စု အ ဝေး တို့ ကို မြင် တော် မူ လျှင် သ နား ခြင်း စိတ် ရှိ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ပင် ပန်း သည် ဖြစ် ၍ ထိန်း သူ မ ရှိ ဘဲ ပစ် ထား သော သိုး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။

၃၇ ထို အ ခါ ကိုယ် တော် က၊ စ ပါး ရိတ် စ ရာ များ စွာ ရှိ ၏။ ရိတ် သော သူ တို့ သည် နည်း ကြ ၏။

တ ကျိပ် နှစ် ပါး သော တ ပည့် တော် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ ပြီး မှ၊ ညစ် ညူး သော နတ် တို့ ကို နှင် ထုတ် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ နာ ရော ဂါ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငြိမ်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း အ ခွင့် ပေး တော် မူ ၏။

 

ထို တ ကျိပ် နှစ် ပါး သော သူ တို့ ကို ယေ ရှု သည် စေ လွှတ် တော် မူ ၍၊ သင် တို့ သည် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ရှိ ရာ သို့ မ သွား ကြ နှင့်။ ရှ မာ ရိ မြို့ ရွာ ထဲ သို့ မ ဝင် ကြ နှင့်။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး၊ ပျောက် လွင့် သော သိုး များ ရှိ ရာ သို့ အ ရင် သွား ကြ လော့။ သွား စဉ် တွင်၊ ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် တည် လု နီး ပြီ ဟု သိ တင်း ကြား ပြော ကြ လော့။

နာ သော သူ တို့ အား ချမ်း သာ ပေး ကြ လော့။ သေ သော သူ တို့ ကို ထ မြောက် စေ ကြ လော့။ နူ သော သူ တို့ ကို သန့် ရှင်း စေ ကြ လော့။ နတ် ဆိုး တို့ ကို လည်း နှင် ထုတ် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် အ ဘိုး မ ပေး ဘဲ ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ ကြ ပြီ ဖြစ် ၍ အ ဘိုး မ ခံ ဘဲ ပေး ကမ်း ကြ လော့။

ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး တို့ ကို ခါး ပန်း ထဲ ၌ မ သို မှီး ကြ နှင့်။ ၁၀ လမ်း ခ ရီး ဘို့ လွယ် အိတ်၊ အင်္ကျီ နှစ် ထည်၊ ခြေ နင်း တောင် ဝေး ကို မ သို မှီး ကြ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လုပ် ဆောင် သော သူ သည် ကျွေး မွေး ခြင်း ကို ခံ ထိုက် ပေ ၏။

 

 ********

 မာကု ၃:၃၁-၃၅ (Mk 3,31-35): ထို အ ခါ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် လာ ၍ ပြင် မှာ ရပ် နေ လျက်၊ တ စုံ တ ယောက် သော သူ ကို ကိုယ် တော် ထံ သို့ စေ လွှတ် ၍ ခေါ် ကြ ၏။ ၃၂ ခြံ ရံ လျက် ထိုင် သော သူ များ တို့ က၊ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှာ လျက် ပြင် မှာ ရှိ ကြ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၃၃ ကိုယ် တော် က၊ ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၍၊ ၃၄ ခြံ ရံ လျက် ထိုင် သော သူ တို့ ကို ပတ် လည် ကြည့် ရှု ၍၊ ဤ သူ တို့ သည် ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ပေ တည်း။ ၃၅ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သည် ငါ့ ညီ၊ ငါ့ နှ မ၊ ငါ့ အ မိ ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

  
ဤနေရာတွင် ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

လုကာ ၁၄:၁၂-၁၄  ( Lk 14,12-14)

၁၂ ကိုယ် တော် ကို ခေါ် ပင့် သော သူ အား တ ဖန် မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် သည် နံ နက် စာ၊ ည စာ လုပ် ကျွေး သော အ ခါ၊ အ ဆွေ ခင် ပွန်း၊ ညီ အစ် ကို အ မျိုး သား ချင်း၊ ငွေ ရ တတ် သော အိမ် နီး ချင်း များ ကို မ ခေါ် မ ဘိတ် နှင့်။ ထို သို့ ခေါ် ဘိတ် လျှင်၊ သူ တို့ သည် နောက် တ ဖန် သင့် ကို ခေါ် ဘိတ် ၍ ကျေး ဇူး ဆပ် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၃ သင် သည် ပွဲ ခံ သော အ ခါ ဆင်း ရဲ သော သူ၊ အင်္ဂါ ချို့ တဲ့ သော သူ၊ ခြေ မ စွမ်း သော သူ၊ မျက် စိ ကန်း သော သူ များ ကို ခေါ် ဘိတ် လော့။ ၁၄ ထို သို့ ခေါ် ဘိတ် လျှင် မင်္ဂ လာ ရှိ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ကျေး ဇူး မ ဆပ် နိုင် သည် ဖြစ် ၍၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ သည် ထ မြောက် သည် ကာ လ ၌ သင် သည် ကျေး ဇူး ဆပ် ခြင်း အ ကျိုး ကို ခံ ရ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

 လုကာ ၁၇:၁၁-၁၉ (Lk 17,11-19): ၁၁ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ကြွ တော် မူ စဉ်၊ ရှ မာ ရိ ပြည် နှင့် ဂါ လိ လဲ ပြည် စပ် ကြား ၌ ရှောက် သွား တော် မူ ၏။ ၁၂ ရွာ တ ရွာ သို့ ဝင် တော် မူ သည် တွင်၊ နူ နာ စွဲ သော သူ တ ကျိပ် တို့ သည် ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ၍ အ ဝေး က ရပ် လျက်၊ ၁၃ သ ခင် ယေ ရှု၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ ဟု ဟစ် ကြော် ကြ ၏။ ၁၄ ယေ ရှု သည် မြင် တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ သွား ၍ ကိုယ် ကို ပြ ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် သွား စဉ် တွင် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။
၁၅ ထို သူ တို့ တွင် တ ယောက် သော သူ သည် အ နာ ရော ဂါ ကင်း လွတ် သည် ကို သိ မြင် လျှင်၊ ပြန် လာ ၍ ကြီး သော အ သံ နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ချီး မွမ်း လေ ၏။ ၁၆ ခြေ တော် ရင်း ၌ ပြပ် ဝပ် ၍ ကျေး ဇူး တော် ကြီး လှ ပါ သည် ဟု ဝန် ခံ လေ ၏။ ထို သူ သည် ရှ မာ ရိ လူ ဖြစ် သ တည်း။ ၁၇ ယေ ရှု က လည်း၊ တ ကျိပ် သော သူ တို့ သည် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် ကြ သည် မ ဟုတ် လော။ ကိုး ယောက် သော သူ တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ ၁၈ ဤ တ ပါး အ မျိုး သား ကို ထား ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း ငှါ ပြန် လာ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ သ လော ဟု မေး တော် မူ ပြီး မှ၊ ၁၉ သင် ထ ၍ သွား လော့။ သင် ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း သည် သင် ၏ အ နာ ကို ငြိမ်း စေ ပြီ ဟု ထို သူ အား မိန့် တော် မူ ၏။

ဤတွင် စပိန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 

*******


လု ၁၉:၁-၁၀  (Lk 19,1-10) : 
ယေ ရှု သည် ယေ ရိ ခေါ မြို့ သို့ ဝင် ၍ ရှောက် သွား တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ ဇက္ခဲ အ မည် ရှိ သော အ ခွန် ခေါင်း တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ သည် ငွေ ရ တတ် သော သူ ဖြစ် ၏။ ယေ ရှု သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် သည် ကို ထို သူ သည် ကြည့် လို ၍၊ လူ အ စု အ ဝေး များ သော ကြောင့်၊ မိ မိ အ ရပ် လည်း နိမ့် သည် ဖြစ် ၍ မ မြင် နိုင်။ ထို ကြောင့် ကြွ တော် မူ မည့် လမ်း တွင် ရှေ့ သို့ ပြေး ၍ ကိုယ် တော် ကို မြင် အံ့ သော ငှါ သ ဖန်း ပင် တ ပင် ကို တက် လေ ၏။ ထို အ ရပ် သို့ ယေ ရှု သည် ရောက် တော် မူ သော အ ခါ မျှော် ကြည့် ၍ ထို သူ ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ ဇက္ခဲ၊ မြန် မြန် ဆင်း လော့။ သင် ၏ အိမ် ၌ ယ နေ့ ငါ တည်း နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ဇက္ခဲ သည် အ လျင် အ မြန် ဆင်း ၍ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် ကိုယ် တော် ကို မိ မိ အိမ် ၌ ဧည့် ခံ လေ ၏။ ထို အ ကြောင်း ကို လူ အ ပေါင်း တို့ သည် မြင် လျှင်၊ ဆိုး သော သူ ၏ အိမ် သို့ ဝင် ၍ လုပ် ကျွေး ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ပါ သည် တ ကား ဟု ကဲ့ ရဲ့ အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ ဇက္ခဲ သည် လည်း ရပ် နေ ၍၊ သ ခင်၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဥစ္စာ တ ဝက် ကို ဆင်း ရဲ သော သူ တို့ အား ပေး ပါ ၏။ တ စုံ တ ယောက် သော သူ ၏ ဥစ္စာ အ နည်း ငယ် ကို အ ကျွန်ုပ် ယူ မိ လျှင်၊ လေး ဆ ပြန် ၍ ပေး ပါ ၏ ဟု သ ခင် ဘု ရား ကို လျှောက် ဆို ၏။ ယေ ရှု က လည်း၊ ဤ သူ သည် အာ ဗြ ဟံ ၏ သား ဖြစ် သည် နှင့် အ လျောက်၊ ယ နေ့ ပင် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး သည် ဤ အိမ် အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် လေ ၏။ ၁၀ လူ သား သည် ပျောက် သော သူ တို့ ကို ရှာ ၍ ကယ် တင် အံ့ သော ငှါ ကြွ လာ သ တည်း ဟု ဇက္ခဲ ကို မိန့် တော် မူ ၏။

ဤတွင် စပိန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။