မဿဲ ၁၆:၂၁-၂၃ (Mt 16,21-23): ထို မှ တ ပါး ကိုယ် တော် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ရ မည်။ လူ အ ကြီး အ ကဲ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး၊ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တို့ လက် ၌ များ စွာ ခံ ရ မည်။ အ သေ သတ် ခြင်း ကို လည်း ခံ ရ မည်။ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ ထ မြောက် လိမ့် မည် ဟူ သော အ ကြောင်း များ ကို ထို အ ခါ မှ စ ၍ တ ပည့် တော် တို့ အား ပြ တော် မူ ၏။ ၂၂ ထို အ ခါ ပေ တ ရု သည် ကိုယ် တော် ကို မိ မိ နှင့် အ တူ ခေါ် ၍၊ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၌ ဤ သို့ မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ ဤ အ မှု သည် ကိုယ် တော် ၌ မ ရောက် ရာ ဟု အ ပြစ် တင် သော စ ကား ကို လျှောက် သော်၊ ၂၃ ကိုယ် တော် သည် မျက် နှာ တော် ကို လှည့် ၍ အ ချင်း ရန် သူ၊ ငါ့ နောက် သို့ ဆုတ် လော့။ သင် သည် ငါ တိုက် မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ရာ ကို စိတ် မ စွဲ လမ်း၊ လူ တို့ ၏ အ ရာ ကို သာ စွဲ လမ်း သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

လုကာ ၂:၄၁-၅၂ (Lk 2,41-52): ယေ ရှု ၏ မိ ဘ တို့ သည် ပ သ ခါ ပွဲ တော် တွင် နှစ် တိုင်း ဂျေ ရု ဆ လင် မြို့ သို့ သွား လေ့ ရှိ ကြ ၏။ ၄၂ ယေ ရှု အ သက် တစ် ဆယ့် နှစ် နှစ် ရှိ သော အ ခါ ၌ လည်း သူ တို့ သည် ပွဲ တော် ၏ ဓ လေ့ ထုံး စံ အ တိုင်း တက် သွား ကြ ၏။ * ၄၃ ပွဲ တော် ရက် များ ပြီး ဆုံး ၍ သူ တို့ ပြန် ကြ သော အ ခါ သူ ငယ် ယေ ရှု သည် ဂျေ ရု ဆ လင် မြို့ ၌ နေ ရစ် လေ ၏။ မိ ဘ တို့ သည်commentary des=”အ ချို့ မူ ရင်း ကျမ်း ၌ ‘ယော သပ် နှင့် မယ် တော် တို့ သည်’။”] မ သိ ကြ ဘဲ၊ ၄၄ ခ ရီး သွား ဖော် များ ကြား တွင် သူ ရှိ နေ မည် ဟု ထင် မှတ် လျက် တစ် နေ့ တာ ခ ရီး ပြု ကြ ၏။ ထို့ နောက် အ ဆွေ အ မျိုး အ သိ အ ကျွမ်း တို့ ကြား တွင် လိုက် ရှာ သော် လည်း၊ ၄၅ မ တွေ့ သ ဖြင့် သူ့ ကို လိုက် ရှာ ရင်း ဂျေ ရု ဆ လင် မြို့ သို့ ပြန် သွား ကြ ၏။ ၄၆ သုံး ရက် ကြာ သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ဗိ မာန် တော် ၌ ဆ ရာ များ ကြား တွင် ထိုင် ၍ သူ တို့ ကို နား ထောင် လျက် မေး မြန်း လျက် နေ သည် ကို မိ ဘ တို့ တွေ့ ကြ ၏။ ၄၇ ယေ ရှု ၏ စ ကား ကို ကြား ရ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သူ ၏ ဉာဏ် စွမ်း နှင့် ဖြေ ကြား ချက် များ ကို အံ့ ဩ ငေး မော နေ ကြ ၏။ ၄၈ မိ ဘ တို့ သည် သူ့ ကို တွေ့ သော အ ခါ အံ့ အား သင့် ၍ မယ် တော် က “ငါ့ သား၊ အ ဘယ် ကြောင့် ငါ တို့ အား ဤ သို့ ပြု ရ သ နည်း။ သင့် ဖ ခင် နှင့် ငါ သည် သင့် ကို စိုး ရိမ် တ ကြီး ရှာ ခဲ့ ရ ၏” ဟု ဆို လေ ၏။ ၄၉ ယေ ရှု က လည်း “အ ဘယ် ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် ကို ရှာ ကြ သ နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် အ ကျွန်ုပ် ခ မည်း တော် ၏ အိမ် ၌ နေ ရ မည် ကို မ သိ ကြ သ လော” ဟု သူ တို့ အား ပြန် ပြော လေ ၏။ ၅၀ သို့ သော် မိ ဘ တို့ သည် မိ မိ တို့ အား ယေ ရှု ပြော သော စ ကား ကို နား မ လည် ကြ ချေ။ ၅၁ ထို့ နောက် ယေ ရှု သည် မိ ဘ တို့ နှင့် အ တူ ပြန် သွား ၍ နာ ဇ ရက် မြို့ သို့ ရောက် သော အ ခါ သူ တို့ ကို နာ ခံ လျက် နေ တော် မူ ၏။ မယ် တော် မူ ကား ဤ အ ကြောင်း အ ရာ အ လုံး စုံ တို့ ကို မိ မိ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ မှတ် ကျုံး ထား လေ ၏။ ၅၂ ယေ ရှု သည် ကာ ယ၊ ဉာ ဏ ကြီး ထွား တိုး ပွား လျက် ဘု ရား သ ခင် ရှေ့၊ လူ တို့ ရှေ့ ၌ မျက် နှာ ရ တော် မူ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

လုကာ ၃:၁၅။၁၆။၂၁-၂၂။ (Lk 3,15.16.21.22): လူ တို့ သည် စောင့် မျှော် လျက် နေ ကြ သ ဖြင့် လူ တိုင်း ယော ဟန် နှင့် ပတ် သက် ၍ “သူ သည် ခ ရစ် တော် ဖြစ် လေ မည် လော” ဟု မိ မိ တို့ စိတ် ထဲ ၌ တွေး တော ဆင် ခြင် နေ ကြ ၏။ ၁၆ ယော ဟန် က လည်း “ငါ သည် သင် တို့ အား ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သို့ သော် ငါ့ ထက် ကြီး မြတ် သော အ ရှင် သည် ကြွ လာ မည်။ ထို အ ရှင် ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို ဖြေ ပေး ရန် ပင် ငါ သည် မ ထိုက် တန်။ ထို အ ရှင် သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် မီး ၌ သင် တို့ ကို ဗတ္တိ ဇံ ပေး တော် မူ လိမ့် မည်။  

၂၁ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဗတ္တိ ဇံ ခံ ကြ သော အ ခါ ယေ ရှု သည် လည်း ဗတ္တိ ဇံ ခံ တော် မူ ပြီး ဆု တောင်း လျက် နေ စဉ် ကောင်း ကင် သည် ပွင့် ၍၊ ၂၂ သန့် ရှင်း‌ သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ သော အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဖြင့် ကိုယ် တော် အ ပေါ် သို့ ဆင်း သက် တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် မှ လည်း “သင် သည် ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း။ သင့် ကို ငါ နှစ် သက် ၏” ဟု အ သံ တော် ထွက် ပေါ် လာ ၏။ *

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

လုကာ ၄:၁၄-၂၂  (Lk 4,14-22): ယေ ရှု သည် ဝိ ညာဉ် တော် တန် ခိုး နှင့် ပြည့် ဝ လျက် ဂါ လိ လဲ နယ် သို့ ပြန် ကြွ တော် မူ သော အ ခါ ကိုယ် တော် နှင့် ပတ် သက် သော သ တင်း သည် ထို ဒေ သ ဝန်း ကျင် တစ် ခု လုံး သို့ ပျံ့ နှံ့ သွား လေ ၏။ ၁၅ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် ပြု စည်း ဝေး ကျောင်း * များ တွင် သွန် သင် တော် မူ ရာ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ၏ ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။ ၁၆ ထို့ နောက် ကိုယ် တော် သည် မိ မိ ကြီး ပြင်း ရာ နာ ဇ ရက် မြို့ သို့ ကြွ တော် မူ ၏။ ဥ ပုသ် နေ့ တွင် မိ မိ ပြု လေ့ ရှိ သည့် အ တိုင်း ဝတ် ပြု စည်း ဝေး ကျောင်း * သို့ ဝင် ၍ ကျမ်း စာ ကို ဖတ် ကြား ရန် ထ တော် မူ လျှင်၊ ၁၇ ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း ကို ကိုယ် တော် အား ပေး ကြ ၏။ ထို ကျမ်း စာ လိပ် ကို ဖွင့် ၍ တွေ့ တော် မူ သော ကျမ်း ပိုဒ် ၌ ရေး ထား သည့် အ ချက် မှာ၊ ၁၈ “ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် တည် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား ဆင်း ရဲ သား တို့ အား ကောင်း မြတ် သော သ တင်း ကို ဟော ပြော စေ ရန် ကိုယ် တော် သည် ငါ့ ကို ဘိ သိက် ပေး တော် မူ ၍ ဖမ်း ဆီး ချုပ် နှောင် ခြင်း ခံ ရ သော သူ တို့ အား လွတ် မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် မျက် မ မြင် တို့ အား မျက် စိ ပြန် မြင် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော စေ ရန် လည်း ကောင်း၊ * ညှဉ်း ဆဲ ခံ ရ သော သူ တို့ ကို လွတ် မြောက် ရာ သို့ ပို့ ဆောင် ရန် လည်း ကောင်း၊ ၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ မင်္ဂ လာ နှစ် ကို ဟော ပြော စေ ရန် လည်း ကောင်း ကိုယ် တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ” * ဟူ ၍ ဖြစ် ၏။ ၂၀ ထို့ နောက် ကိုယ် တော် သည် ထို ကျမ်း စာ လိပ် ကို လိပ် ၍ အ စောင့် တာ ဝန် ခံ အား ပြန် ပေး ပြီး ထိုင် တော် မူ လျှင် ဝတ် ပြု စည်း ဝေး ကျောင်း * တွင် ရှိ သော သူ အား လုံး တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စေ့ စေ့ ကြည့် ကြ ၏။ ၂၁ ထို အ ခါ ကိုယ် တော် က “ဤ ကျမ်း ချက် သည် ယ နေ့ ၌ ပင် သင် တို့ ကြား ရ သည့် အ တိုင်း ပြည့် စုံ လေ ပြီ” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။   ၂၂ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ချီး ကျူး ကြ ပြီး ကိုယ် တော် ၏ တင့် တယ် သော နှုတ် ထွက် စ ကား တို့ ကို အံ့ ဩ လျက် “ဤ သူ သည် ယော သပ် ၏ သား မ ဟုတ် လော” ဟု ဆို ကြ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။