မဿဲ ၁၂:၃၈-၄ (Mt 12,38-42):  ထို အ ခါ အ ချို့ သော ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နှင့် ဖါ ရိ ရှဲ တို့ က၊ အ ရှင် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ပြ တော် မူ သော နိ မိတ် လက္ခ ဏာ တ စုံ တ ခု ကို မြင် ချင် ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ လျှင်၊ ၃၉ ကိုယ် တော် က၊ ဆိုး ညစ် ၍ မျောက် မ ထား သော အ မျိုး သည် လက္ခ ဏာ ကို တောင်း သည် မှာ၊ ပ ရော ဖက် ယော န ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ မှ တ ပါး အ ဘယ် လက္ခ ဏာ ကို မျှ သူ တို့ အား မ ပြ ရာ။ ၄၀ ယော န သည် ငါး ကြီး ဝမ်း ထဲ မှာ သုံး ရက် နေ ရ သ ကဲ့ သို့၊ * လူ သား သည် မြေ ကြီး ထဲ မှာ သုံး ရက် နေ ရ လ တံ့။ ၄၁ တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ သော အ ခါ၊ နိ နေ ဝေ မြို့ သား တို့ သည် ဤ လူ မျိုး တ ဘက် ၌ ထ ၍ အ ရှုံး ခံ စေ လ တံ့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို မြို့ သား တို့ သည် ယော န ဟော ပြော သော စ ကား ကြောင့် နောင် တ ရ ကြ ၏။ ဤ အ ရပ် ၌ ကား၊ ယော န ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော သူ ရှိ ၏။ ၄၂ တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ သော အ ခါ တောင် ပြည် ကို အ စိုး ရ သော မိ ဖု ရား သည်၊ ဤ လူ မျိုး တ ဘက် ၌ ထ ၍ အ ရှုံး ခံ စေ လ တံ့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို မိ ဖု ရား သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ၏ ပ ညာ စ ကား ကို နား ထောင် ခြင်း ငှါ မြေ ကြီး စွန်း မှ လာ ၏။ ဤ အ ရပ် ၌ ကား၊ ရှော လ မုန် ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော သူ ရှိ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

မာ ၁၅:၂၀-၂၇ (Mk 15,20-27): ထို သို့ ကိုယ် တော် ကို ပြောင် လှောင် ကြ ပြီး နောက် ခ ရမ်း ရောင် ဝတ် လုံ ကို ချွတ် ၍ ကိုယ် တော် ၏ အ ဝတ် ကို ပြန် ဝတ် စေ ပြီး လျှင် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ရန် ခေါ် ထုတ် သွား ကြ ၏။ ၂၁ ထို စဉ် အ လက် ဇန္ဒြား နှင့် ရု ဖု တို့ ၏ ဖ ခင် ဖြစ် သည့် ကု ရေ နေ မြို့ သား ရှိ မုန် သည် တော ရွာ မှ လာ ၍ လမ်း ၌ ဖြတ် သွား သည် ကို သူ တို့ တွေ့ သ ဖြင့် ကိုယ် တော် ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို သူ့ အား အ တင်း အ ကျပ် ထမ်း စေ ကြ ၏။ ၂၂ ဤ သို့ ဖြင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ဦး ခေါင်း ခွံ အ ရပ် ဟု အ ဓိပ္ပာယ် ရှိ သော ဂေါ လ ဂေါ သ အ ရပ် သို့ ခေါ် ဆောင် သွား ပြီး လျှင်၊ ၂၃ ကိုယ် တော် အား မု ရန် ရော စပ် ထား သော စ ပျစ် ဝိုင် ကို တိုက် ကြ ၏။ သို့ သော် ကိုယ် တော် သည် သောက် တော် မ မူ။ ၂၄ ထို အ ခါ သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ ပြီး ကိုယ် တော် ၏ အ ဝတ် တော် များ အား မည် သူ က မည် သည့် အ ဝတ် ယူ ရ မည် ကို မဲ ချ ၍ ခွဲ ဝေ ကြ ၏။ *၂၅ ကိုယ် တော် ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ သည့် အ ချိန် မှာ နံ နက် ကိုး နာ ရီ * ဖြစ် ၏။ ၂၆ ကိုယ် တော် အ ပေါ် တင် သော စွဲ ချက် ကို ရေး ထား သည့် ကမ္ပည်း စာ မှာ “ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင်” ဟူ ၍ ဖြစ် ၏။ ၂၇ ဓား ပြ နှစ် ယောက် တို့ ကို လည်း ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ လက် ယာ တော် ဘက် တွင် တစ် ‌ယောက်၊ လက် ဝဲ တော် ဘက် တွင် တစ် ယောက် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

ယော ၁၁:၄၆-၅၂ (J 11,46-52): ၄၆ သို့ သော် အ ချို့ တို့ သည် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ ထံ သို့ သွား ၍ ယေ ရှု ပြု တော် မူ သော အ ရာ တို့ ကို ပြော ကြား ကြ ၏။ ၄၇ ထို အ ခါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ တို့ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ သည် တ ရား လွှတ် တော် အ ဖွဲ့ ကို စု ဝေး စေ ၍ “ထို သူ သည် များ စွာ သော နိ မိတ် လက္ခ ဏာ တို့ ကို ပြု နေ သည် ဖြစ် ၍ ငါ တို့ မည် သို့ ပြု ကြ မည် နည်း။ ၄၈ ထို သူ ကို ဤ အ တိုင်း လွှတ် ထား လျှင် လူ အား လုံး တို့ သည် သူ့ ကို ယုံ ကြည် ကြ လိမ့် မည်။ ထို အ ခါ ရော မ လူ မျိုး တို့ သည် လာ ၍ ငါ တို့ ၏ အ ရပ် ဌာ န နှင့် တ ကွ ငါ တို့ ၏ လူ မျိုး ကို ပါ သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်” ဟု ပြော ဆို ကြ ၏။ ၄၉ သို့ ရာ တွင် သူ တို့ ထဲ မှ တစ် ဦး ဖြစ် ပြီး ထို နှစ် တွင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ဖြစ် သော က ယာ ဖ က “သင် တို့ သည် မည် သည့် အ ရာ ကို မျှ မ သိ ကြ။ ၅၀ တစ် မျိုး သား လုံး ပျက် စီး သည် ထက် လူ တစ် ဦး က လူ ထု ကိုယ် စား အ သေ ခံ ခြင်း သည် သင် တို့ အ တွက် ပို ၍ ကောင်းသည် ကို လည်း သင် တို့ မ ဆင် ခြင် ကြ ပါ တ ကား” ဟု ဆို ၏။ ၅၁ သို့ သော် ဤ စ ကား ကို မိ မိ ဆန္ဒ အ လျောက် သူ ပြော ဆို သည် မ ဟုတ်။ သူ သည် ထို နှစ် တွင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ဖြစ် သည် နှင့် အ ညီ ယေ ရှု သည် ထို လူ မျိုး အ တွက် အ သေ ခံ တော် မူ မည် ဖြစ် ကြောင်း နှင့်၊ ၅၂ ထို လူ မျိုး အ တွက် သာ မ က ကွဲ လွင့် နေ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား သ မီး များ ကို တစ် စု တစ် ဝေး တည်း ဖြစ် စေ ရန် အ တွက် ပါ အ သေ ခံ တော် မူ မည် ဖြစ် ကြောင်း ပ ရော ဖက် ပြု ဟော ပြော ခြင်း ဖြစ် ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

ယောဟန် ၁၈.၁-၁၉.၄၂ (J 18.1-19.42) ယေ ရှု သည် ထို သို့ မြွက် ဆို တော် မူ ပြီး နောက် တ ပည့် တော် တို့ နှင့် အ တူ ကေ ဒြုန် ချောင်း တစ် ဖက် သို့ ထွက် သွား တော် မူ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ ဥ ယျာဉ် တစ် ခု ရှိ ၍ ကိုယ် တော် သည် တ ပည့် တော် တို့ နှင့် အ တူ ထို ဥ ယျာဉ် ထဲ သို့ ဝင် တော် မူ ၏။ ယေ ရှု သည် ထို အ ရပ် တွင် တ ပည့် တော် တို့ နှင့် မ ကြာ ခ ဏ စု ဝေး လေ့ ရှိ သော ကြောင့် ကိုယ် တော် ကို အပ် နှံ မည့် သူ ယု ဒ သည် လည်း ထို အ ရပ် ကို သိ ထား ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ယု ဒ သည် တပ် ဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့ ကို လည်း ကောင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ များ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ များ က စေ လွှတ် လိုက် သော အ စောင့် တပ် သား တို့ ကို လည်း ကောင်း ခေါ် ဆောင် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ရောက် လာ ၏။ ထို သူ တို့ သည် မီး အိမ်၊ မီး ရှူး နှင့် လက် နက် များ ကို ကိုင် ဆောင် ထား ကြ ၏။  ယေ ရှု သည် မိ မိ ၌ ဖြစ် လာ မည့် အ ရာ အ လုံး စုံ တို့ ကို သိ နှင့် တော် မူ သော ကြောင့် ထွက် လာ ၍ “မည် သူ့ ကို ရှာ ကြ သ နည်း” ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊ သူ တို့ က “နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု ကို ရှာ သည်” ဟု ပြန် ပြော ကြ ၏။ ကိုယ် တော် က လည်း “ငါ ဖြစ် သည်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ကိုယ် တော် ကို အပ် နှံ သူ ယု ဒ သည် လည်း ထို သူ တို့ နှင့် အ တူ ရပ် လျက် နေ ၏။ ထို သို့ ကိုယ် တော် က “ငါ ဖြစ် သည်” ဟု မိန့် တော် မူ သော အ ခါ သူ တို့ သည် နောက် သို့ ဆုတ် ၍ မြေ ပေါ် ၌ လဲ ကျ ကြ ၏။ ထို့ ကြောင့် ကိုယ် တော် သည် နောက် တစ် ဖန် သူ တို့ အား “မည် သူ့ ကို ရှာ ကြ သ နည်း” ဟု မေး တော် မူ လျှင် သူ တို့ က “နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု ကို ရှာ သည်” ဟု ဆို ကြ ၏။ ယေ ရှု က လည်း “ငါ ဖြစ် သည် ဟု သင် တို့ အား ငါ ပြော ခဲ့ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ရှာ ကြ လျှင် ဤ သူ တို့ သွား ပါ လေ စေ” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သည် မှာ “အ ကျွန်ုပ် ထံ ကိုယ် တော် ပေး အပ် တော် မူ သော သူ တို့ တွင် မည် သူ မျှ အ ကျွန်ုပ် မ ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ပါ” ဟု ကိုယ် တော် မြွက် ဆို ခဲ့ သော စ ကား ပြည့် စုံ စေ ရန် ဖြစ် ၏။ ၁၀ ထို စဉ် တွင် ပေ တ ရု သည် ပါ လာ သော ဓား ကို ဆွဲ ထုတ် ၍ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ အ စေ အ ပါး တစ် ဦး ကို ခုတ် သ ဖြင့် ယာ ဘက် နား ရွက် ပြတ် သွား လေ ၏။ ထို အ စေ အ ပါး ၏ အ မည် ကား မာ လ ခု ဖြစ် ၏။ ၁၁ ယေ ရှု က လည်း “ဓား ကို ဓား အိမ် ထဲ သို့ ပြန် သွင်း လော့။ ငါ့ အား ခ မည်း တော် ပေး တော် မူ သော ခွက် ကို ငါ မ သောက် ဘဲ နေ ရ မည် လော” ဟု ပေ တ ရု အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၂ ထို အ ခါ တပ် ဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့၊ တပ် မှူး ကြီး နှင့် ဂျူး လူ မျိုး အ စောင့် တပ် သား တို့ သည် ယေ ရှု ကို ဖမ်း ဆီး ၍ ချည် နှောင် ကြ ကာ၊ ၁၃ အန္နတ် ထံ သို့ ဦး စွာ ခေါ် ဆောင် သွား ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား အန္နတ် သည် ထို နှစ် တွင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ဖြစ် သော က ယာ ဖ ၏ ယောယ္ခ မ ဖြစ် ၏။ ၁၄ ထို က ယာ ဖ သည် “လူ တစ် ဦး က လူ ထု ကိုယ် စား အ သေ ခံ ခြင်း သည် * ပို ၍ ကောင်း ၏” ဟု ဂျူး လူ မျိုး * တို့ အား အ ကြံ ပေး ခဲ့ သူ ဖြစ် ၏။ ၁၅ ရှိ မုန် ပေ တ ရု နှင့် အ ခြား တ ပည့် တော် တစ် ပါး သည် ယေ ရှု နောက် တော် သို့ လိုက် သွား ကြ ၏။ ထို တ ပည့် တော် သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ အ သိ ဖြစ် ၍ ယေ ရှု နှင့် အ တူ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ ခြံ ဝင်း ထဲ သို့ ဝင် လေ ၏။ ၁၆ ပေ တ ရု မူ ကား ခြံ တံ ခါး အ ပြင် ဘက် ၌ ရပ် နေ ၏။ ထို့ ကြောင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ အ သိ ဖြစ် သော ထို တ ပည့် တော် သည် ထွက် လာ ၍ တံ ခါး စောင့် မိန်း မ အား ပြော ပြီး လျှင် ပေ တ ရု ကို အ ထဲ သို့ ခေါ် သွား လေ ၏။ ၁၇ ထို တံ ခါး စောင့် ဖြစ် သော ထို အ စေ ခံ မိန်း မ က ပေ တ ရု အား “သင် သည် လည်း ထို သူ ၏ တ ပည့် တစ် ဦး ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော” ဟု ဆို လျှင် ပေ တ ရု က “မ ဟုတ် ပါ” ဟု ဆို လေ ၏။ ၁၈ ထို ကာ လ သည် ချမ်း အေး သော ကြောင့် အ စေ အ ပါး တို့ နှင့် အ စောင့် တပ် သား တို့ သည် မီး ခဲ ဖို ပြီး ရပ် လျက် မီး လှုံ နေ ကြ ၏။ ပေ တ ရု သည် လည်း သူ တို့ နှင့် အ တူ ရပ် ၍ မီး လှုံ နေ ၏။ ၁၉ ထို စဉ် တွင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း သည် ယေ ရှု အား တ ပည့် တော် တို့ နှင့် ပတ် သက် ၍ လည်း ကောင်း၊ သူ ၏ သွန် သင် ချက် နှင့် ပတ် သက် ၍ လည်း ကောင်း မေး မြန်း ၏။ ၂၀ ယေ ရှု က လည်း “ငါ သည် လော က ၌ ထင် ရှား စွာ ဟော ပြော ခဲ့ ၏။ ဂျူး လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ စု ဝေး ရာ ဝတ် ပြု စည်း ဝေး ကျောင်း * နှင့် ဗိမာန် တော် ၌ အ စဉ် အ မြဲ သွန် သင် ခဲ့ ၏။ မည် သည့် အ ရာ ကို မျှ လျှို့ ဝှက် စွာ မ ဟော ပြော ခဲ့ ပေ။ ၂၁ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ငါ့ ကို မေး မြန်း သ နည်း။ လူ တို့ အား မည် သို့ ငါ ဟော ပြော ခဲ့ သည် ကို ကြား နာ သော သူ တို့ ထံ မေး မြန်း လော့။ ငါ ပြော ဆို ခဲ့ သော အ ရာ များ ကို ထို သူ တို့ သိ ကြ ၏” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။

၂၂ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သော အ ခါ အ နီး ၌ ရပ် နေ သော အ စောင့် တပ် သား တစ် ဦး က “ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ကို ဤ သို့ ပြန် ပြော ရ သ လော” ဟု ဆို လျက် ယေ ရှု ကို ရိုက် ပုတ် လေ ၏။ ၂၃ ယေ ရှု က လည်း “ငါ ပြော သော အ ရာ မ မှန် လျှင် မ မှန် သည့် အ ကြောင်း ကို ထောက် ပြ လော့။ မှန် သည် ဆို လျှင် အ ဘယ် ကြောင့် ငါ့ ကို ရိုက် သ နည်း” ဟု ထို သူ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၄ ထို့ နောက် အန္နတ် သည် ကိုယ် တော် ကို ချည် နှောင် ထား သည့် အ တိုင်း ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း က ယာ ဖ ထံ သို့ ပို့ လိုက် ၏။

၂၅ ရှိ မုန် ပေ တ ရု မူ ကား ရပ် လျက် မီး လှုံ နေ ဆဲ ဖြစ် ၏။ ထို အ ခါ လူ တို့ က “သင် သည် လည်း ထို သူ ၏ တ ပည့် များ ထဲ မှ တစ် ဦး ဖြစ် သည် မ ဟုတ် ‌လော” ဟု မေး ကြ လျှင် ပေ တ ရု က “မ ဟုတ် ပါ” ဟု ငြင်း ဆို လေ ၏။ ၂၆ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ အ စေ အ ပါး တစ် ဦး ဖြစ် ပြီး ပေ တ ရု ခုတ် ၍ နား ရွက် ပြတ် သော သူ ၏ ဆွေ မျိုး လည်း ဖြစ် သူ က “သင့် ကို ထို သူ နှင့် အ တူ ဥ ယျာဉ် ထဲ ၌ ငါ မြင် ခဲ့ သည် မ ဟုတ် လော” ဟု ဆို လေ ၏။ ၂၇ ထို အ ခါ ပေ တ ရု သည် ပြန် ၍ ငြင်း ဆို သည် နှင့် ချက် ချင်း ပင် ကြက် တွန် လေ ၏။

၂၈ ထို့ နောက် သူ တို့ သည် ယေ ရှု ကို က ယာ ဖ ထံ မှ ဘု ရင် ခံ ရုံး တော် သို့ ခေါ် ဆောင် သွား ကြ ၏။ အ ချိန် ကား နံ နက် စော စော အ ချိန် ဖြစ် ၏။ သူ တို့ သည် ညစ် ညူး ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ပ သ ခါ ပွဲ တော် ကို စား နိုင် ရန် ရုံး တော် ထဲ သို့ မ ဝင် ဘဲ နေ ကြ ၏။ ၂၉ ထို့ ကြောင့် ပိ လတ် မင်း သည် သူ တို့ ရှိ ရာ အ ပြင် သို့ ထွက် လာ ၍ “သင် တို့ သည် ဤ သူ အ ပေါ် ၌ မည် သည့် စွပ် စွဲ ချက် ကို တင် ကြ သ နည်း” ဟု မေး လေ ၏။ ၃၀ သူ တို့ က လည်း “ဤ သူ သည် အ ပြစ် ကျူး လွန် သူ မ ဟုတ် လျှင် သူ့ ကို အ ရှင့် ထံ သို့ အပ် နှံ ကြ မည် မ ဟုတ် ပါ” ဟု ပြန် ၍ လျှောက် ကြ ၏။ ၃၁ ထို အ ခါ ပိ လတ် မင်း က “သင် တို့ ကိုယ် တိုင် သူ့ ကို ခေါ် သွား ၍ သင် တို့ ၏ ပ ညတ် တ ရား အ တိုင်း စီ ရင် ကြ ပါ” ဟု ဆို ၏။ ဂျူး လူ မျိုး * တို့ က လည်း “အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ မည် သူ့ ကို မျှ ကွပ် မျက် ပိုင် ခွင့် မရှိ ပါ” ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၃၂ ဤ သည် ကား မိ မိ သည် မည် သို့ သော သေ ခြင်း မျိုး ဖြင့် အ သေ ခံ ရ မည် ကို အ ရိပ် အ မြွက် မိန့် တော် မူ ခဲ့ သော ယေ ရှု ၏ စ ကား ပြည့် စုံ စေ မည့် အ ကြောင်း တည်း။

၃၃ ထို့ ကြောင့် ပိ လတ် မင်း သည် ရုံး တော် ထဲ သို့ ပြန် ဝင် ၍ ယေ ရှု ကို ခေါ် ပြီး လျှင် “သင် သည် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင် လော” ဟု မေး လေ ၏။ ၃၄ ယေ ရှု က “သင် သည် ကိုယ့် ဆန္ဒ အ လျောက် ဤ သို့ မေး သ လော၊ သို့ မ ဟုတ် အ ခြား သော သူ တို့ သည် သင့် အား ငါ့ အ ကြောင်း ကို ပြော ကြ သ လော” ဟု ပြန် ၍ မေး တော် မူ ၏။ ၃၅ ပိ လတ် မင်း က “ငါ သည် ဂျူး လူ မျိုး ဖြစ် သ လော။ သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ တို့ သည် သင့် ကို ငါ့ ထံ အပ် နှံ ကြ ပြီ။ သင် မည် သည့် အ ရာ ကို ပြု မိ သ နည်း” ဟု မေး လေ ၏။ ၃၆ ယေ ရှု က “ငါ့ နိုင် ငံ သည် ဤ လော က နှင့် မ စပ် ဆိုင်။ ငါ့ နိုင် ငံ သည် ဤ လော က နှင့် စပ် ဆိုင် ခဲ့ လျှင် ငါ သည် ဂျူး လူ မျိုး * တို့ လက် သို့ အပ် နှံ ခြင်း မ ခံ ရ ရန် ငါ့ လူ တို့ သည် တိုက် ခိုက် ခဲ့ ကြ ပေ လိမ့် မည်။ သို့ သော် ယ ခု တွင် ငါ့ နိုင် ငံ သည် ဤ နေ ရာ မှ ဖြစ် တည် သည် မ ဟုတ်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၇ ထို့ ကြောင့် ပိ လတ် မင်း က “သို့ ဖြစ် လျှင် သင် သည် ဘု ရင် ပေ လော” ဟု ဆို လျှင် ယေ ရှု က “သင် ဆို သည့် အ တိုင်း ငါ သည် ရှင် ဘု ရင် ပေ တည်း။ ငါ သည် သမ္မာ တ ရား ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ရန် မွေး ဖွား ခြင်း ကို ခံ ၍ ထို အ တွက် ပင် ဤ လော က သို့ ကြွ လာ ၏။ သမ္မာ တ ရား နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ တိုင်း ငါ့ အ သံ ကို နား ထောင် ၏” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၈ ပိ လတ် မင်း က “သမ္မာ တ ရား ဆို သည် မှာ အ ဘယ် နည်း” ဟု ဆို ပြီး လျှင် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ရှိ ရာ သို့ တစ် ဖန် ထွက် သွား ၍ “ထို သူ ၌ မည် သည့် ပြစ် မှု ကို မျှ ငါ မ တွေ့။ ၃၉ သို့ ရာ တွင် ပ သ ခါ ပွဲ တော် ၌ လူ တစ် ဦး ကို သင် တို့ အ တွက် ငါ လွှတ် ပေး ရ မည့် ထုံး စံ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင် ကို သင် တို့ အ တွက် လွှတ် ပေး စေ လို သ လော” ဟု သူ တို့ အား မေး လေ ၏။ ၄၀ ထို အ ခါ သူ တို့ က “သူ့ ကို မ လွှတ် ဘဲ ဗာ ရဗ္ဗ ကို လွှတ် ပေး ပါ” ဟု ပြန် ၍ အော် ဟစ် လျှောက် ထား ကြ ၏။ ဗာ ရဗ္ဗ ကား ဓား ပြ ဖြစ် ၏။

ထို အ ခါ ပိ လတ် မင်း သည် ယေ ရှု ကို ထုတ် ဆောင် ၍ ဒဏ် ခတ် ရိုက် နှက် စေ ၏။ စစ် သား တို့ သည် လည်း ဆူး ပင် ကို သ ရ ဖူ အ ဖြစ် ရစ် ခွေ ပြီး ကိုယ် တော် ၏ ဦး ခေါင်း ပေါ် ၌ ဆောင်း စေ ၍ ခ ရမ်း ရောင် ဝတ် ရုံ ကို ဝတ် စေ ပြီး လျှင်၊ ကိုယ် တော် ထံ သို့ ချဉ်း ကပ် လျက် “ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင်၊ မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ သော” ဟု ဆို ပြီး ကိုယ် တော် ကို ရိုက် ပုတ် ကြ ၏။

ပိ လတ် မင်း သည် နောက် တစ် ဖန် အ ပြင် သို့ ထွက် လာ ၍ “နား ထောင် ကြ လော့။ ထို သူ ၌ မည် သည့် ပြစ် မှု ကို မျှ ငါ မ တွေ့ ကြောင်း သင် တို့ သိ မြင် ရန် သူ့ ကို သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ခေါ် ဆောင် လာ မည်” ဟု ဆို ၏။ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဆူး သ ရ ဖူ နှင့် ခ ရမ်း ရောင် ဝတ် ရုံ ကို ဝတ် ဆင် လျက် အ ပြင် သို့ ထွက် လာ ၏။ ပိ လတ် မင်း က လည်း “ကြည့် ပါ။ ဤ သူ ပင် တည်း” ဟု ဆို ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ တို့ နှင့် အ စောင့် တပ် သား တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မြင် သော အ ခါ “လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် လိုက် ပါ၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် လိုက် ပါ” ဟု အော် ဟစ် ကြ ၏။ ပိ လတ် မင်း က “ငါ သည် ဤ သူ ၌ မည် သည့် ပြစ် မှု ကို မျှ မ တွေ့ သော ကြောင့် သင် တို့ ကိုယ် တိုင် သူ့ ကို ခေါ် သွား ၍ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ လော့” ဟု ဆို လေ ၏။ ဂျူး လူ မျိုး တို့ က လည်း “အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ ပ ညတ် တ ရား ရှိ ပါ ၏။ ဤ သူ သည် မိ မိ ကိုယ် ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် သည် ဟု ကြေ ညာ သော ကြောင့် ထို ပ ညတ် တ ရား အ ရ သေ ထိုက် ပါ ၏” ဟု ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

ပိ လတ် မင်း သည် ထို စ ကား ကို ကြား ရ သော အ ခါ ပို ၍ ကြောက် လာ သ ဖြင့်၊ ရုံး တော် ထဲ သို့ ပြန် ဝင် ကာ ယေ ရှု အား “သင် သည် မည် သည့် အ ရပ် မှ လာ သ နည်း” ဟု မေး လေ ၏။ သို့ သော် ယေ ရှု သည် တစ် ခွန်း မျှ ဖြေ ကြား တော် မ မူ။ ၁၀ သို့ ဖြစ် ၍ ပိ လတ် မင်း က “သင် သည် ငါ့ ကို စ ကား မ ပြော ဘဲ နေ သ လော။ ငါ သည် သင့် ကို လွှတ် ပေး နိုင် သော အ ခွင့် အာ ဏာ ရှိ ၍ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် နိုင် သော အ ခွင့် အာ ဏာ လည်း ရှိ သည် ကို သင် မ သိ သ လော” ဟု ဆို ၏။ ၁၁ ယေ ရှု က “အ ထက် အ ရပ် မှ ပေး အပ် တော် မ မူ လျှင် သင် သည် ငါ့ အ ပေါ် မည် သည့် အ ခွင့် အာ ဏာ မျှ မ ရှိ။ ထို့ ကြောင့် ငါ့ ကို သင့် လက် သို့ အပ် နှံ သော သူ ၌ ပို ၍ ကြီး လေး သော အ ပြစ် ရှိ ၏” ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ ထို အ ခါ မှ စ ၍ ပိ လတ် မင်း သည် ယေ ရှု ကို လွှတ် ပေး ရန် ကြိုး စား ရှာ ကြံ ၏။ သို့ ရာ တွင် ဂျူး လူ မျိုး တို့ က “အ ရှင် သည် ထို သူ ကို လွှတ် ပေး လျှင် ဆီ ဇာ ဧ က ရာဇ် ၏ ဘက် တော် သား မ ဟုတ် ပါ။ မိ မိ ကိုယ် ကို ဘု ရင် ဖြစ် သည် ဟု ကြေ ညာ သော သူ အား လုံး သည် ဆီ ဇာ ဧ က ရာဇ် ကို ဆန့် ကျင် ပြော ဆို သော သူ ဖြစ် ပါ သည်” ဟု အော် ဟစ် ကြ ၏။ ၁၃ ပိ လတ် မင်း သည် ထို စ ကား တို့ ကို ကြား သော အ ခါ ယေ ရှု ကို အ ပြင် သို့ ခေါ် ဆောင် လာ ၍ ဟေ ဗြဲ ဘာ သာ စ ကား အား ဖြင့် ဂဗ္ဗ သ အ မည် ရှိ သည့် ကျောက် ခင်း စင်္ကြံ ဟု ခေါ် ဝေါ် သော နေ ရာ မှ တ ရား ပလ္လင် ပေါ် တွင် ထိုင် လေ ၏။

၁၄ ထို နေ့ သည် ပ သ ခါ ပွဲ တော် အ တွက် ပြင် ဆင် ရာ နေ့ ဖြစ် ၏။ အ ချိန် ကား မွန်း တည့် ချိန် * ခန့် ရှိ ၏။ ပိ လတ် မင်း သည် ဂျူး လူ မျိုး တို့ အား “ကြည့် ပါ။ သင် တို့ ၏ ဘု ရင် ပေ တည်း” ဟု ဆို လေ ၏။ ၁၅ ထို အ ခါ သူ တို့ က “သုတ် သင် လိုက် ပါ၊ သုတ် သင် လိုက် ပါ၊ သူ့ ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် လိုက် ပါ” ဟု အော် ဟစ် ကြ ၏။ ပိ လတ် မင်း က “သင် တို့ ၏ ဘု ရင် ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ ငါ တင် ရ မည် လော” ဟု မေး လျှင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ တို့ က “အ ကျွန်ုပ် တို့ တွင် ဆီ ဇာ ဧ က ရာဇ် မှ လွဲ ၍ အ ခြား ဘု ရင် မ ရှိ ပါ” ဟု ပြန် လျှောက် ကြ ၏။ ၁၆ ထို အ ခါ ပိ လတ် မင်း သည် ယေ ရှု ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် စေ ရန် သူ တို့ လက် သို့ အပ် လိုက် သ ဖြင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ခေါ် ဆောင် သွား ကြ ၏။

၁၇ ကိုယ် တော် သည် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို ကိုယ် တိုင် ထမ်း လျက် ဦး ခေါင်း ခွံ အ ရပ် ဟု ခေါ် သော နေ ရာ သို့ ထွက် သွား တော် မူ ၏။ (ထို အ ရပ် ကို ဟေ ဗြဲ ဘာ သာ စ ကား အား ဖြင့် ဂေါ လ ဂေါ သ ဟု ခေါ် သည်။) ၁၈ သူ တို့ သည် ထို အ ရပ် ၌ ကိုယ် တော် ကို အ ခြား သော သူ နှစ် ဦး တို့ နှင့် အ တူ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ ၏။ ယေ ရှု ကို အ လယ် ၌ ထား ၍ ထို သူ နှစ် ဦး တို့ ကို ကိုယ် တော် ၏ တစ် ဖက် တစ် ချက် စီ ၌ ထား ကြ ၏။ ၁၉ ပိ လတ် မင်း သည် ကမ္ပည်း ကို လည်း ရေး ထိုး ၍ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် မှာ တပ် ထား ၏။ ထို ကမ္ပည်း တွင် “ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင်၊ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု” ဟု ရေး ထား ၏။

၂၀ ယေ ရှု ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ သော အ ရပ် သည် မြို့ နှင့် နီး သည့် အ ပြင် ထို ကမ္ပည်း ကို ဟေ ဗြဲ ဘာ သာ၊ လက် တင် ဘာ သာ နှင့် ဂ ရိ ဘာ သာ တို့ ဖြင့် ရေး ထား သည် ဖြစ် ၍ များ စွာ သော ဂျူး လူ မျိုး တို့ သည် ၎င်း ကို ဖတ် ကြ ၏။ ၂၁ ထို့ ကြောင့် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ များ က “ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင် ဟု မ ရေး ဘဲ ဤ သူ က ငါ သည် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ဘု ရင် ဖြစ် သည် ဟု ဆို ခဲ့ ၏ ဟူ ၍ ရေး ပေး ပါ” ဟု ပိ လတ် မင်း အား လျှောက် ထား ကြ ၏။ ၂၂ ပိ လတ် မင်း က လည်း “ငါ ရေး ပြီး သည့် အ တိုင်း ငါ ရေး ပြီ” ဟု ပြန် ပြော လေ ၏။

၂၃ စစ် သား တို့ သည် ယေ ရှု ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ကြ ပြီး သော အ ခါ ကိုယ် တော် ၏ ဝတ် ရုံ တော် ကို လေး ပိုင်း ပိုင်း ၍ တစ် ယောက် တစ် ပိုင်း စီ ယူ ကြ ၏။ အ တွင်း အ ဝတ် တော် ကို လည်း ယူ ကြ ရာ ၎င်း သည် ချုပ် ရိုး မ ရှိ ဘဲ အ ထက် စွန်း မှ တစ် ထည် လုံး ကို တစ် ဆက် တည်း ရက် ထား သည့် အ ဝတ် ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ၂၄ “ဤ အ ဝတ် ကို မ ဆုတ် ဘဲ မည် သူ ရ မည် ကို မဲ ချ ကြ စို့” ဟု အ ချင်း ချင်း ပြော ဆို ကြ ၏။ စစ် သား တို့ ဤ သို့ ပြု ကြ ခြင်း မှာ “သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် ၏ ဝတ် ရုံ ကို အ ချင်း ချင်း ခွဲ ဝေ ကြ ၍ အ ကျွန်ုပ် ၏ အ ဝတ် အ တွက် မဲ ချ ကြ ၏” * ဟု ကျမ်း စာ ၌ ဆို ထား သော အ ရာ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ရောက် မည့် အ ကြောင်း တည်း။

၂၅ ယေ ရှု ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် အ နီး ၌ ကား ယေ ရှု ၏ မယ် တော်၊ မယ် တော် ၏ ညီ မ၊ က လော ဖ ၏ ဇ နီး မာ ရိ နှင့် မာ ဂ ဒ လ မြို့ သူ မာ ရိ တို့ သည် ရပ် နေ ကြ ၏။ ၂၆ ယေ ရှု သည် အ နီး ၌ ရပ် နေ သည့် ချစ် တော် မူ သော တ ပည့် တော် နှင့် မယ် တော် ကို မြင် တော် မူ လျှင် မယ် တော် အား “အ သင် အ မျိုး သ မီး၊ ကြည့် လော့။ သင် ၏ သား ပေ တည်း” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၇ ထို့ နောက် ထို တ ပည့် တော် အား “ကြည့် လော့။ သင် ၏ အ မိ ပေ တည်း” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ချိန် မှ စ ၍ ထို တ ပည့် တော် သည် မယ် တော် ကို မိ မိ အိမ် ၌ ခေါ် ထား လေ ၏။

၂၈ ထို့ နောက် ယေ ရှု သည် အ မှု အ လုံး စုံ ပြီး စီး ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိ တော် မူ ၍ ကျမ်း စာ ကို ပြည့် စုံ စေ ရန် “ငါ ရေ ငတ် သည်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၉ ထို အ ရပ် ၌ ဝိုင် ချဉ် အ ပြည့် ရှိ သော အိုး တစ် လုံး ကို ထား ရှိ သည် ဖြစ် ၍ လူ တို့ သည် ဝိုင် ချဉ် ဝ နေ သော ရေ မြှုပ် ကို ဟုဿုပ် ရိုး တံ အ ဖျား ၌ တပ် လျက် နှုတ် ခမ်း တော် နား သို့ ကပ် ပေး ကြ ၏။ ၃၀ ထို သို့ ဝိုင် ချဉ် ကို ခံ ယူ ပြီး သော အ ခါ ယေ ရှု သည် “အ မှု ပြီး ပြီ” ဟု မိန့် တော် မူ လျက် ဦး ခေါင်း တော် ငိုက် စိုက် ကျ ကာ အ သက် ကို စွန့် ‌တော် မူ ၏။

၃၁ ထို နေ့ သည် ပြင် ဆင် ရာ နေ့ * ဖြစ် ပြီး နောက် တစ် နေ့ သည် ကြီး မြတ် သော ဥ ပုသ် နေ့ ဖြစ် သော ကြောင့် ဂျူး လူ မျိုး * တို့ သည် ထို ဥ ပုသ် နေ့ တွင် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် မှာ အ လောင်း များ မ ရှိ စေ လို သ ဖြင့် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ထား ခြင်း ခံ ရ သော သူ များ ၏ ခြေ တို့ ကို ချိုး ပြီး အ လောင်း များ ကို ယူ သွား ခွင့် ‌ပေး ရန် ပိ လတ် မင်း ထံ တောင်း ဆို ကြ ၏။ ၃၂ ထို့ ကြောင့် စစ် သား တို့ သည် လာ ၍ ယေ ရှု နှင့် အ တူ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ထား ခြင်း ခံ ရ သူ ပ ထ မ တစ် ဦး ၏ ခြေ နှင့် နောက် တစ် ဦး ၏ ခြေ တို့ ကို ချိုး ကြ ၏။ ၃၃ သို့ သော် ယေ ရှု ထံ သို့‌ ရောက် ၍ ကိုယ် တော် သေ ဆုံး ပြီ ဖြစ် ကြောင်း တွေ့ မြင် သော အ ခါ ခြေ တော် ကို မ ချိုး ဘဲ၊ ၃၄ စစ် သား တစ် ဦး က နံ ဘေး တော် ကို လှံ နှင့် ထိုး လေ ၏။ ထို အ ခါ သွေး နှင့် ‌ရေ သည် ချက် ချင်း ထွက် လာ ၏။

၃၅ ဤ အ ခြင်း အ ရာ ကို မြင် သော သူ သည် သက် သေ ခံ ခဲ့ ၍ သူ ၏ သက် သေ ခံ ချက် သည် မှန် ကန် ၏။ သင် တို့ သည် လည်း ယုံ ကြည် ကြ ရန် သူ သည် မှန် ကန် စွာ ပြော ဆို နေ ကြောင်း သူ ကိုယ် တိုင် သိ ၏။ ၃၆ ဤ သို့ ဖြစ် ပျက် ခဲ့ သည် မှာ “သူ ၏ အ ရိုး တစ် ချောင်း မျှ ချိုး ဖဲ့ ခြင်း မ ခံ ရ” * ဟူ သော ကျမ်း ချက် ကို ပြည့် စုံ စေ ရန် ဖြစ် ၏။ ၃၇ တစ် ဖန် အ ခြား သော ကျမ်း ချက် ၌ “သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ထိုး ဖောက် ‌သော သူ ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်” * ဟု ဆို ထား ၏။

၃၈ ထို သို့ ဖြစ် ပြီး သည့် နောက် ဂျူး လူ မျိုး * တို့ ကို ကြောက် သော ကြောင့် လျှို့ ဝှက် စွာ ယေ ရှု ၏ တ ပည့် တော် ဖြစ် နေ သော အ ရိ မ သဲ မြို့ သား ယော သပ် ဆို သည် ယေ ရှု ၏ အ လောင်း တော် ကို ယူ သွား ခွင့် ပြု ရန် ပိ လတ် မင်း အား တောင်း ဆို လေ ၏။ ပိ လတ် မင်း သည် လည်း ခွင့် ပြု လိုက် သ ဖြင့် သူ သည် လာ ၍ အ လောင်း တော် ကို ယူ သွား လေ ၏။ ၃၉ ယ ခင် က ယေ ရှု ထံ သို့ ည အ ချိန် လာ ဖူး သော နိ ကော ဒင် သည် လည်း မု ရန် နှင့် အ ကျော် ရော နှော ထား သော နံ့ သာ ပိဿာ နှစ် ဆယ် * ခန့် ကို ယူ ဆောင် ၍ လာ လေ ၏။ ၄၀ ထို သူ တို့ သည် ယေ ရှု ၏ အ လောင်း တော် ကို ယူ ၍ ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ဆိုင် ရာ ဓ လေ့ ထုံး စံ အ တိုင်း အ လောင်း တော် ကို အ မွှေး နံ့ သာ နှင့် အ တူ ပိတ် ထည် များ ဖြင့် ပတ် စည်း ကြ ၏။

၄၁ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ပေါ် ၌ တင် ခြင်း ခံ တော် မူ သော အ ရပ် တွင် ဥ ယျာဉ် တစ် ခု ရှိ ၍ ထို ဥ ယျာဉ် ၌ မည် သူ့ ကို မျှ မ သင်္ဂြိုဟ် ဖူး သေး သော သင်္ချိုင်း ဂူ သစ် တစ် ခု ရှိ ၏။ ၄၂ ထို နေ့ သည် ဂျူး လူ မျိုး တို့ ၏ ပြင် ဆင် ရာ နေ့ ဖြစ် ပြီး ထို သင်္ချိုင်း ဂူ သည် လည်း အ နီး တွင် ရှိ သော ကြောင့် ယေ ရှု ကို ထို ဂူ ၌ သင်္ဂြိုဟ် ကြ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။