မဿဲ ၅:၃၈-၄၈ (Mt 5,38-48): ၃၈ ‘မျက် စိ အ စား မျက် စိ၊ သွား အ စား သွား’ * ဟု ပြော ထား သည် ကို သင် တို့ ကြား ရ ၏။ ၃၉ သို့ သော် သင် တို့ အား ငါ ဆို မည်။ မ ကောင်း သော သူ ကို အ တိုက် အ ခံ မ ပြု ကြ နှင့်။ သင် ၏ ယာ ဘက် ပါး ကို ရိုက် သော သူ အား နောက် တစ် ဖက် ကို လည်း လှည့် ပေး ဦး လော့။ ၄၀ သင့် ကို တ ရား စွဲ ၍ သင် ၏ အင်္ကျီ ကို ယူ လို သော သူ အား ဝတ် ရုံ ကို လည်း ယူ ခွင့် ပေး လော့။ ၄၁ သင့် ကို ခ ရီး တစ် မိုင် အ တင်း အ ကျပ် သွား စေ သော သူ ရှိ လျှင် ထို သူ နှင့် အ တူ နှစ် မိုင် သွား လော့။ ၄၂ သင့် ထံ တောင်း သော သူ အား ပေး ကမ်း လော့။ သင့် ထံ မှ ချေး ငှား လို သော သူ ကို လည်း မ ငြင်း ပယ် နှင့်။ ၄၃ ‘သင့် ဝန်း ကျင် ၌ ရှိ သော သူ ကို ချစ် ၍ သင် ၏ ရန် သူ ကို မုန်း ရ မည်’ * ဟု ဆို ထား သည် ကို သင် တို့ ကြား ရ ၏။ ၄၄ သို့ သော် သင် တို့ အား ငါ ဆို မည်။ သင် တို့ ၏ ရန် သူ များ ကို ချစ် ၍ * သင် တို့ ကို ညှင်း ဆဲ သော * သူ တို့ အ တွက် ဆု တောင်း ပေး ကြ လော့။ ၄၅ သို့ မှ သာ သင် တို့ သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဖ ၏ သား များ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား ကိုယ် တော် သည် မ ကောင်း သော သူ များ နှင့် ကောင်း‌ သော သူ များ အ ပေါ် မိ မိ ၏ နေ ကို ထွက် စေ တော် မူ ၍ ဖြောင့် မတ် သော သူ များ နှင့် မ ဖြောင့် မတ် သော သူ များ အ ပေါ် မိုး ရွာ စေ တော် မူ ၏။ ၄၆ သင် တို့ သည် သင် တို့ ကို ချစ် သော သူ တို့ အား ချစ် လျှင် သင် တို့ ၌ မည် သည့် အ ကျိုး ကျေး ဇူး ရှိ သ နည်း။ အ ခွန် ကောက် ခံ သူ တို့ ပင် လျှင် ထို နည်း တူ ပြု ကြ သည် မ ဟုတ် လော။ ၄၇ ထို့ ပြင် သင် တို့ သည် သင် တို့ ၏ ညီ အစ် ကို များ ကို သာ နှုတ် ဆက် လျှင် မည် သည့် သာ လွန် ထူး ခြား မှု ကို ပြု ကြ သ နည်း။ သာ သ နာ ပ လူ မျိုး ခြား * တို့ ပင် လျှင် ထို သို့ ပြု ကြ သည် မ ဟုတ် လော။ ၄၈ သို့ ဖြစ် ၍ ကောင်း ကင် ဘုံ ရှင် * သင် တို့ အ ဖ သည် စုံ လင် တော် မူ သည့် နည်း တူ သင် တို့ သည် လည်း စုံ လင် ခြင်း ရှိ ကြ ရ မည်။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

ဤသည်မှာ ဗီယက်နမ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

 

မဿဲ ၂၆:၄၇-၅၆ (Mt 26,47-56): ၄၇ ထို သို့ ကိုယ် တော် မိန့် တော် မူ စဉ် တစ် ဆယ့် နှစ် ပါး သော တ ပည့် တော် တို့ ထဲ မှ တစ် ပါး ဖြစ် သော ယု ဒ သည် ရောက် လာ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး အ ကဲ များ နှင့် လူ ထု ထဲ မှ သက် ကြီး ဝါ ကြီး များ က စေ လွှတ် လိုက် သည့် များ စွာ သော လူ အ စု အ ဝေး တို့ သည် လည်း တုတ်၊ ဓား များ ကိုင် ဆောင် လျက် သူ နှင့် အ တူ ပါ လာ ၏။ ၄၈ ကိုယ် တော် ကို အပ် နှံ သော သူ က “ငါ နမ်း သော သူ သည် ထို သူ ပင် ဖြစ် ၏။ သူ့ ကို ဖမ်း ဆီး ကြ လော့” ဟု ဆို လျက် အ ချက် ပြ အ မှတ် အ သား ကို သူ တို့ အား ပေး ထား ၏။ ၄၉ ထို ကြောင့် သူ သည် ယေ ရှု ထံ သို့ ချက် ချင်း ချဉ်း ကပ် ၍ “မင်္ဂ လာ ပါ၊ ရဗ္ဗိ * ” ဟု ဆို လျက် ကိုယ် တော် ကို နမ်း လေ ၏။ ၅၀ ယေ ရှု က လည်း “အ ဆွေ၊ သင် လာ သည့် အ ကြောင်း ကိစ္စ ကို ဆောင် ရွက် လော့” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ လူ တို့ သည် ချဉ်း ကပ် ၍ ယေ ရှု ကို ဖမ်း ဆီး ချုပ် ကိုင် ထား ကြ ၏။ ၅၁ ထို စဉ် ယေ ရှု နှင့် အ တူ ရှိ သော သူ တို့ ထဲ မှ တစ် ဦး သည် လက် ကို ဆန့် ၍ မိ မိ ၏ ဓား ကို ဆွဲ ထုတ် ကာ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ အ စေ အ ပါး တစ် ဦး ကို ခုတ် သ ဖြင့် ထို သူ ၏ နား ရွက် ပြတ် သွား လေ ၏။ ၅၂ ယေ ရှု က လည်း ထို သူ အား “သင် ၏ ဓား ကို သူ့ နေ ရာ ၌ ပြန် ထား လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား ဓား ကိုင် သော သူ အား လုံး တို့ သည် ဓား ဖြင့် ပျက် စီး ရ လိမ့် မည်။ ၅၃ ယ ခု ပင် တစ် ဆယ့် နှစ် တပ် * ထက် များ ပြား သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ငါ့ ထံ သို့ စေ လွှတ် တော် မူ မည့် အ ကြောင်း ခ မည်း တော် ထံ သို့ ငါ မ တောင်း နိုင် ဟု သင် ထင် သ လော။ ၅၄ သို့ ဖြစ် လျှင် ဤ သို့ ဖြစ် ရ မည် ဟု ဆို ထား သော ကျမ်း ချက် များ သည် မည် သို့ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ရောက် နိုင် မည် နည်း” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၅၅ ထို အ ချိန် တွင် ယေ ရှု သည် လူ အ စု အ ဝေး တို့ အား “သင် တို့ သည် ဓား ပြ ကို ဖမ်း သ ကဲ့ သို့ တုတ်၊ ဓား များ ကိုင် ဆောင် လျက် ငါ့ ကို ဖမ်း ဆီး ရန် လာ ကြ သ လော။ ငါ သည် နေ့ တိုင်း ဗိ မာန် တော် ၌ ထိုင် လျက် သွန် သင် နေ ခဲ့ သော် လည်း သင် တို့ သည် ငါ့ ကို မ ဖမ်း ဆီး ကြ။ ၅၆ သို့ သော် ဤ အ မှု အ ရာ အား လုံး ဖြစ် ပျက် ရ ခြင်း မှာ ပ ရော ဖက် ကျမ်း များ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ‌ရောက် မည့် အ ကြောင်း တည်း” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ တ ပည့် တော် အား လုံး တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စွန့် ခွာ ၍ ထွက် ပြေး ကြ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။