မာ ၁၂:၂၈-၃၄ (Mk 12,28-34): ထို သို့ ဆွေး နွေး ငြင်း ခုံ ကြ သည် ကို ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တ ယောက် သည် ကြား ၍၊ ကိုယ် တော် သည် လျောက် ပတ် စွာ ပြန် ပြော တော် မူ သည် ကို သိ မြင် လျှင် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ ပ ညတ် တ ကာ တို့ တွင် အ ဘယ် မည် သော ပ ညတ် သည် သာ ၍ မြတ် သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ၂၉ ယေ ရှု က၊ ပ ညတ် တ ကာ တို့ တွင် အ မြတ် ဆုံး သော ပ ညတ် ဟူ မူ ကား၊ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး၊ နား ထောင် လော့။ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တ ဆူ တည်း သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တ ပါး တည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၃၀ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့၊ ဉာဏ် ရှိ သ မျှ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သ မျှ နှင့် ချစ် လော့။ * ဤ ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် ဖြစ် ၏။ ၃၁ ထို မှ တ ပါး ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် လော့ ဟူ သော ဒု တိ ယ ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် နှင့် သ ဘော တူ ၏။ * ဤ ပ ညတ် တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော ပ ညတ် မ ရှိ ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။  ၃၂ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ လည်း၊ အ ရှင် ဘု ရား၊ အ ကယ် စင် စစ် ကိုယ် တော် သည် လျောက် ပတ် စွာ မိန့် တော် မူ ပြီ။ ဘု ရား သ ခင် တ ဆူ တည်း ရှိ တော် မူ ၏။ ၃၃ ထို ဘု ရား သ ခင် မှ တ ပါး အ ခြား သော ဘု ရား သ ခင် မ ရှိ။ ထို ဘု ရား သ ခင် ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့၊ ဉာဏ် ရှိ သ မျှ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သ မျှ နှင့် ချစ် ခြင်း၊ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို လည်း ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် ခြင်း အ ကျင့် သည် မီး ရှို့ သော ယဇ် ကောင် မှ စ ၍ ယဇ် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ပူ ဇော် ခြင်း အ ကျင့် ထက် သာ ၍ မြတ် ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ * ၃၄ ထို သို့ ပ ညာ သ တိ နှင့် ပြန် လျှောက် သည် ကို ယေ ရှု သည် သိ မြင် လျှင်၊ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် မ ဝေး ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ နောက် တ ဖန် အ ဘယ် သူ မျှ မ မေး မ လျှောက် ဝံ့ ကြ။

 

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။