မာ ၁၂:၂၈-၃၄ (Mk 12,28-34): ထို သို့ ဆွေး နွေး ငြင်း ခုံ ကြ သည် ကို ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တ ယောက် သည် ကြား ၍၊ ကိုယ် တော် သည် လျောက် ပတ် စွာ ပြန် ပြော တော် မူ သည် ကို သိ မြင် လျှင် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ ပ ညတ် တ ကာ တို့ တွင် အ ဘယ် မည် သော ပ ညတ် သည် သာ ၍ မြတ် သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ၂၉ ယေ ရှု က၊ ပ ညတ် တ ကာ တို့ တွင် အ မြတ် ဆုံး သော ပ ညတ် ဟူ မူ ကား၊ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး၊ နား ထောင် လော့။ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တ ဆူ တည်း သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တ ပါး တည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၃၀ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့၊ ဉာဏ် ရှိ သ မျှ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သ မျှ နှင့် ချစ် လော့။ * ဤ ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် ဖြစ် ၏။ ၃၁ ထို မှ တ ပါး ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် လော့ ဟူ သော ဒု တိ ယ ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် နှင့် သ ဘော တူ ၏။ * ဤ ပ ညတ် တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော ပ ညတ် မ ရှိ ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ ၏။  ၃၂ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ လည်း၊ အ ရှင် ဘု ရား၊ အ ကယ် စင် စစ် ကိုယ် တော် သည် လျောက် ပတ် စွာ မိန့် တော် မူ ပြီ။ ဘု ရား သ ခင် တ ဆူ တည်း ရှိ တော် မူ ၏။ ၃၃ ထို ဘု ရား သ ခင် မှ တ ပါး အ ခြား သော ဘု ရား သ ခင် မ ရှိ။ ထို ဘု ရား သ ခင် ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့၊ ဉာဏ် ရှိ သ မျှ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သ မျှ နှင့် ချစ် ခြင်း၊ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို လည်း ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် ခြင်း အ ကျင့် သည် မီး ရှို့ သော ယဇ် ကောင် မှ စ ၍ ယဇ် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ပူ ဇော် ခြင်း အ ကျင့် ထက် သာ ၍ မြတ် ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ * ၃၄ ထို သို့ ပ ညာ သ တိ နှင့် ပြန် လျှောက် သည် ကို ယေ ရှု သည် သိ မြင် လျှင်၊ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် မ ဝေး ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ နောက် တ ဖန် အ ဘယ် သူ မျှ မ မေး မ လျှောက် ဝံ့ ကြ။

 

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

 

ယော ၈:၃-၁၁ (J 8,3-11): 

ထို အ ခါ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တို့ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် သည့် အ တွက် အ ဖမ်း ခံ ရ သော မိန်း မ တစ် ယောက် ကို ခေါ် ဆောင် လာ ၍ အ လယ် ၌ ထား ပြီး လျှင်၊ ဆ ရာ၊ ဤ မိန်း မ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် နေ စဉ် ၌ ပင် အ ဖမ်း ခံ ရ ပါ သည်။ မော ရှေ သည် ဤ သို့ သော မိန်း မ မျိုး ကို ခဲ နှင့် ပေါက် သတ် ရန် ပ ညတ် တ ရား ၌ အ ကျွန်ုပ် တို့ အား ပ ညတ် ထား ပါ သည်။ ဆ ရာ ကား မည် သို့ ဆို မည် နည်း” ဟု ကိုယ် တော် အား လျှောက် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စွပ် စွဲ ခွင့် ရ ရှိ ရန် ကိုယ် တော် ကို စမ်း သပ် လို သ ဖြင့် ဤ သို့ လျှောက် ထား ကြ ခြင်း ဖြစ် ၏။ သို့ ရာ တွင် ယေ ရှု သည် ငုံ့ ၍ လက် ညှိုး တော် ဖြင့် မြေ ပေါ် ၌ ရေး လျက် နေ တော် မူ ၏။  ထို သူ တို့ အ ထပ် ထပ် မေး မြန်း ကြ သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် ၍ “သင် တို့ တွင် အ ပြစ် ကင်း သော သူ သည် သူ့ ကို ခဲ နှင့် အ ဦး ဆုံး ပေါက် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တစ် ဖန် ငုံ့ လျက် မြေ ပေါ် တွင် ဆက် ၍ ရေး တော် မူ ၏။ သူ တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား ရ သော အ ခါ * အ သက် ကြီး ‌သော သူ တို့ မှ စ ၍ * တစ် ယောက် ပြီး တစ် ‌ယောက် ထွက် သွား ကြ သ ဖြင့် ယေ ရှု တစ် ပါး တည်း သာ အ လယ် ၌ ရှိ နေ သော ထို မိန်း မ နှင့် ကျန် ရစ် ခဲ့ ၏။ ၁၀ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် တော် မူ ၍ * “အ သင် မိန်း မ၊ ထို သူ တို့ * အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ သင့် ကို ပြစ် ဒဏ် စီ ရင် သူ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ သ လော” ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊ ၁၁ ထို မိန်း မ က “တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ ပါ သ ခင် ဘု ရား” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ယေ ရှု က လည်း “ငါ သည် လည်း သင့် ကို ပြစ် ဒဏ် မ စီ ရင်။ သွား လော့။ ယ ခု မှ စ ၍ နောက် တစ် ဖန် အ ပြစ် မ ပြု နှင့်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။) *

 

ဤတွင် ဂျာမန်တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

 

 

********

 

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။