လုကာ ၂၃:၃၃-၄၉ (Lk 23,33-42): ၃၃ သူ သည် ယာ ကုပ် အ မျိုး ကို ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် အုပ် ချုပ် လိမ့် မည်။ သူ ၏ နိုင် ငံ တော် သည် လည်း အ ဆုံး မ ရှိ အ စဉ် တည် လိမ့် မည်” ဟု မြွက် ဆို လေ ၏။ ၃၄ မာ ရိ က လည်း “ကျွန် မ သည် ယောက်ျား နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း မ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ ဤ အ မှု အ ရာ သည် မည် သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း” ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား မေး လေ ၏။ ၃၅ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း “သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင့် အ ပေါ် သက် ရောက် တော် မူ ၍ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ တန် ခိုး တော် သည် သင့် ကို လွှမ်း မိုး လိမ့် မည်။ ထို့ ကြောင့် ဖွား မြင် လာ မည့် သန့် ရှင်း သော သူ ငယ် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၃၆ ကြည့် လော့။ သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး အဲ လစ် ဇ ဘက် သည် လည်း အို မင်း သော အ ရွယ် ၌ သား ယောက်ျား ကို သန္ဓေ တည် ၍ အ မြုံ မ ဟု အ ခေါ် ခံ ရ သော သူ သည် ယ ခု ကိုယ် ဝန် ခြောက် လ ရှိ နေ ပြီ။ ၃၇ ဘု ရား သ ခင် အ တွက် မ ဖြစ် နိုင် သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ” ဟု ပြန် ၍ မြွက် ဆို လေ ၏။ ၃၈ ထို အ ခါ မာ ရိ က “ကျွန် မ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ စေ အ ပါး ဖြစ် ပါ ၏။ အ ရှင် ၏ စ ကား အ တိုင်း ကျွန် မ ၌ ဖြစ် ပါ စေ” ဟု ဝန် ခံ ၏။ ထို့ နောက် ကောင်း ကင် တ မန် သည် မာ ရိ ထံ မှ ထွက် ခွာ သွား လေ ၏။ ၃၉ ထို နေ့ ရက် များ တွင် မာ ရိ သည် ထ ၍ တောင် ပေါ် ဒေ သ ၌ ရှိ သော ယု ဒ ပြည် ၏ မြို့ တစ် မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် သွား ၍၊ ၄၀ ဇာ ခ ရိ အိမ် သို့ ဝင် ကာ အဲ လစ် ဇ ဘက် ကို နှုတ် ဆက် လေ ၏။ ၄၁ မာ ရိ ၏ နှုတ် ဆက် စ ကား ကို အဲ လစ် ဇ ဘက် ကြား ရ သော အ ခါ သူ ၏ က လေး ငယ် သည် ဝမ်း ထဲ ၌ ခုန် လေ ၏။ အဲ လစ် ဇ ဘက် သည် လည်း သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၄၂ “သင် သည် မိန်း မ တို့ တွင် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ သင် ၏ ဝမ်း တွင်း မှ က လေး သည် လည်း မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

ယော ၈:၁-၁၀ (Joh. 8,1-10): ယေ ရှု မူ ကား သံ လွင် တောင် သို့ ကြွ တော် မူ ၏။ အ ရုဏ် တက် ချိန် ၌ ဗိ မာန် တော် သို့ နောက် တစ် ဖန် ကြွ တော် မူ ရာ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ကြ သ ဖြင့် ကိုယ် တော် သည် ထိုင် ၍ သူ တို့ အား သွန် သင် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တို့ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် သည့် အ တွက် အ ဖမ်း ခံ ရ သော မိန်း မ တစ် ယောက် ကို ခေါ် ဆောင် လာ ၍ အ လယ် ၌ ထား ပြီး လျှင်၊ ဆ ရာ၊ ဤ မိန်း မ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် နေ စဉ် ၌ ပင် အ ဖမ်း ခံ ရ ပါ သည်။ မော ရှေ သည် ဤ သို့ သော မိန်း မ မျိုး ကို ခဲ နှင့် ပေါက် သတ် ရန် ပ ညတ် တ ရား ၌ အ ကျွန်ုပ် တို့ အား ပ ညတ် ထား ပါ သည်။ ဆ ရာ ကား မည် သို့ ဆို မည် နည်း” ဟု ကိုယ် တော် အား လျှောက် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စွပ် စွဲ ခွင့် ရ ရှိ ရန် ကိုယ် တော် ကို စမ်း သပ် လို သ ဖြင့် ဤ သို့ လျှောက် ထား ကြ ခြင်း ဖြစ် ၏။ သို့ ရာ တွင် ယေ ရှု သည် ငုံ့ ၍ လက် ညှိုး တော် ဖြင့် မြေ ပေါ် ၌ ရေး လျက် နေ တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ အ ထပ် ထပ် မေး မြန်း ကြ သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် ၍ “သင် တို့ တွင် အ ပြစ် ကင်း သော သူ သည် သူ့ ကို ခဲ နှင့် အ ဦး ဆုံး ပေါက် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တစ် ဖန် ငုံ့ လျက် မြေ ပေါ် တွင် ဆက် ၍ ရေး တော် မူ ၏။ သူ တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား ရ သော အ ခါ * အ သက် ကြီး ‌သော သူ တို့ မှ စ ၍ * တစ် ယောက် ပြီး တစ် ‌ယောက် ထွက် သွား ကြ သ ဖြင့် ယေ ရှု တစ် ပါး တည်း သာ အ လယ် ၌ ရှိ နေ သော ထို မိန်း မ နှင့် ကျန် ရစ် ခဲ့ ၏။ ၁၀ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် တော် မူ ၍ * “အ သင် မိန်း မ၊ ထို သူ တို့ * အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ သင့် ကို ပြစ် ဒဏ် စီ ရင် သူ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ သ လော” ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊

 

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ ပေါ်တူဂီလို တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။