မဿဲ ၂၅:၃၁-၄၆ (Mt 25,31-46): လူ့ သား သည် မိ မိ ၏ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ဆောင် လျက် ကောင်း ကင် တ မန် အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ ကြွ လာ သော အ ခါ ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် ပြည့် စုံ သော မိ မိ ၏ ပလ္လင် ပေါ် ၌ ထိုင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၃၂ ထို အ ခါ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ရှေ့ တော် ၌ စု ဝေး စေ ကြ လိမ့် မည်။ ထို့ နောက် သိုး ထိန်း သည် သိုး တို့ ကို ဆိတ် တို့ နှင့် သီး ခြား ခွဲ ထား သ ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် သည် သူ တို့ ကို တစ် ဦး နှင့် တစ် ဦး သီး ခြား ခွဲ ထား ကာ၊ ၃၃ သိုး များ ကို မိ မိ ၏ လက် ယာ တော် ဘက် ၌ လည်း ကောင်း၊ ဆိတ် များ ကို လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ လည်း ကောင်း ထား တော် မူ လိမ့် မည်။ ၃၄ ထို့ နောက် မင်း ကြီး သည် မိ မိ ၏ လက် ယာ တော် ဘက် ၌ ရှိ သော သူ တို့ အား ‘ငါ့ ခ မည်း တော် ထံ မှ ကောင်း ချီး မင်္ဂ လာ ခံ စား ရ သော သူ တို့၊ ကမ္ဘာ တည် က တည်း က သင် တို့ အ တွက် ပြင် ဆင် ထား သော နိုင် ငံ တော် ကို လာ ၍ အ မွေ ဆက် ခံ ကြ လော့။ ၃၅ အ ကြောင်း မူ ကား ငါ သည် ဆာ လောင် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို စား စ ရာ ပေး ကြ ၏။ ငါ သည် ရေ ငတ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို သောက် စ ရာ ပေး ကြ ၏။ ငါ သည် သူ စိမ်း ဧည့် သည် ဖြစ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ကြို ဆို လက် ခံ ကြ ၏။ ၃၆ ငါ သည် အ ဝတ် မ ပါ အ ချည်း စည်း ဖြစ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ဝတ် စ ရာ ပေး ကြ ၏။ ငါ သည် နာ မ ကျန်း ဖြစ် သော အခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ကြည့် ရှု ကြ ၏။ ငါ သည် ထောင် ကျ သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ထံ သို့ လာ ကြ ၏’ ဟု မိန့် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၃၇ ထို အ ခါ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ က ‘သ ခင် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် မည် သည့် အ ခါ တွင် ကိုယ် တော် ဆာ လောင် တော် မူ သည် ကို မြင် ၍ ကျွေး မွေး ခဲ့ ပါ သ နည်း။ သို့ မ ဟုတ် ရေ ငတ် တော် မူ သည် ကို မြင် ၍ သောက် စ ရာ ‌ပေး ခဲ့ ပါ သ နည်း။ ၃၈ မည် သည့် အ ခါ တွင် ကိုယ် တော် သည် သူ စိမ်း ဧည့် သည် ဖြစ် တော် မူ သည် ကို မြင် ၍ ကြို ဆို လက် ခံ ခဲ့ ပါ သ နည်း။ သို့ မ ဟုတ် အ ဝတ် မ ပါ အ ချည်း စည်း ဖြစ် တော် မူ သည် ကို မြင် ၍ ဝတ် စ ရာ ပေး ခဲ့ ပါ သ နည်း။ ၃၉ မည် သည့် အ ခါ တွင် ကိုယ် တော် နာ မ ကျန်း ဖြစ် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ ထောင် ကျ တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း မြင် ၍ ကိုယ် တော် ထံ လာ ခဲ့ ပါ သ နည်း’ ဟု မင်း ကြီး အား ပြန် လျှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ၄၀ မင်း ကြီး က လည်း ‘သင် တို့ အား ငါ အ မှန် ဆို မည်။ ငါ ၏ ဤ ညီ အစ် ကို တို့ တွင် အ ငယ် ဆုံး သော သူ တို့ ထဲ မှ တစ် ဦး တစ် ယောက် အား သင် တို့ ပြု ခဲ့ သ မျှ သည် ငါ့ ကို ပြု ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ၏’ ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၁ ထို့ နောက် မင်း ကြီး သည် လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ ရှိ သော သူ တို့ အား လည်း ‘ကျိန် ဆဲ ခြင်း ခံ ရ သော သူ တို့၊ ငါ့ ထံ မှ ထွက် ခွာ ၍ မာရ် နတ် နှင့် သူ ၏ စေ တ မန် များ အ တွက် ပြင် ဆင် ထား သော ထာ ဝ ရ မီး ထဲ သို့ သွား ကြ လော့။ ၄၂ အ ကြောင်း မူ ကား ငါ သည် ဆာ လောင် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို စား စ ရာ မ ပေး ကြ။ ငါ သည် ရေ ငတ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို သောက် စ ရာ မ ပေး ကြ။ ၄၃ ငါ သည် သူ စိမ်း ဧည့် သည် ဖြစ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ကြို ဆို လက် ခံ ခြင်း မ ရှိ ကြ။ ငါ သည် အ ဝတ် မ ပါ အ ချည်း စည်း ဖြစ် သော အ ခါ သင် တို့ သည် ငါ့ ကို ဝတ် စ ရာ မ ပေး ကြ။ ငါ သည် နာ မ ကျန်း ဖြစ် သော အ ခါ နှင့် ထောင် ကျ သော အ ခါ တွင် လည်း သင် တို့ သည် ငါ့ ကို မ ကြည့် ရှု ကြ’ ဟု မိန့် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၄ ထို အ ခါ သူ တို့ သည် လည်း ‘သ ခင် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် မည် သည့် အ ခါ တွင် ကိုယ် တော် ဆာ လောင် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ ရေ ငတ် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ သူ စိမ်း ဧည့် သည် ဖြစ် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ အ ဝတ် မ ပါ အ ချည်း စည်း ဖြစ် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ နာ မ ကျန်း ဖြစ် တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း၊ ထောင် ကျ တော် မူ သည် ကို လည်း ကောင်း မြင် ၍ ကိုယ် တော် ကို မ လုပ် ကျွေး မ ပြု စု ဘဲ နေ ကြ သ နည်း’ ဟု ပြန် လျှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ၄၅ မင်း ကြီး က လည်း ‘သင် တို့ အား ငါ အ မှန် ဆို မည်။ ဤ အ ငယ် ဆုံး သော သူ တို့ ထဲ မှ တစ် ဦး တစ် ယောက် အား သင် တို့ မ ပြု ခဲ့ သ မျှ သည် ငါ့ ကို မ ပြု ခြင်း ဖြစ် ၏’ ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၆ ထို အ ခါ သူ တို့ သည် ထာ ဝ ရ အ ပြစ် ဒဏ် ခံ ရာ သို့ သွား ကြ လိမ့် မည်။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ မူ ကား ထာ ဝ ရ အ သက် ရှင် ရာ သို့ သွား ကြ လိမ့် မည်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

 

ယော ၈:၃-၁၁ (J 8,3-11): ထို အ ခါ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တို့ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် သည့် အ တွက် အ ဖမ်း ခံ ရ သော မိန်း မ တစ် ယောက် ကို ခေါ် ဆောင် လာ ၍ အ လယ် ၌ ထား ပြီး လျှင်၊ ဆ ရာ၊ ဤ မိန်း မ သည် အိမ် ထောင် ရေး ဖောက် ပြန် မှု ကို ကျူး လွန် နေ စဉ် ၌ ပင် အ ဖမ်း ခံ ရ ပါ သည်။ မော ရှေ သည် ဤ သို့ သော မိန်း မ မျိုး ကို ခဲ နှင့် ပေါက် သတ် ရန် ပ ညတ် တ ရား ၌ အ ကျွန်ုပ် တို့ အား ပ ညတ် ထား ပါ သည်။ ဆ ရာ ကား မည် သို့ ဆို မည် နည်း” ဟု ကိုယ် တော် အား လျှောက် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စွပ် စွဲ ခွင့် ရ ရှိ ရန် ကိုယ် တော် ကို စမ်း သပ် လို သ ဖြင့် ဤ သို့ လျှောက် ထား ကြ ခြင်း ဖြစ် ၏။ သို့ ရာ တွင် ယေ ရှု သည် ငုံ့ ၍ လက် ညှိုး တော် ဖြင့် မြေ ပေါ် ၌ ရေး လျက် နေ တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ အ ထပ် ထပ် မေး မြန်း ကြ သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် ၍ “သင် တို့ တွင် အ ပြစ် ကင်း သော သူ သည် သူ့ ကို ခဲ နှင့် အ ဦး ဆုံး ပေါက် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တစ် ဖန် ငုံ့ လျက် မြေ ပေါ် တွင် ဆက် ၍ ရေး တော် မူ ၏။ သူ တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား ရ သော အ ခါ * အ သက် ကြီး ‌သော သူ တို့ မှ စ ၍ * တစ် ယောက် ပြီး တစ် ‌ယောက် ထွက် သွား ကြ သ ဖြင့် ယေ ရှု တစ် ပါး တည်း သာ အ လယ် ၌ ရှိ နေ သော ထို မိန်း မ နှင့် ကျန် ရစ် ခဲ့ ၏။ ၁၀ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ကိုယ် ကို မတ် တော် မူ ၍ * “အ သင် မိန်း မ၊ ထို သူ တို့ * အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ သင့် ကို ပြစ် ဒဏ် စီ ရင် သူ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ သ လော” ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊ ၁၁ ထို မိန်း မ က “တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ ပါ သ ခင် ဘု ရား” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ယေ ရှု က လည်း “ငါ သည် လည်း သင့် ကို ပြစ် ဒဏ် မ စီ ရင်။ သွား လော့။ ယ ခု မှ စ ၍ နောက် တစ် ဖန် အ ပြစ် မ ပြု နှင့်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။) *

 

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။