မဿဲ ၆:၃၀-၃၅ (Mt 6,30-35): ယုံ ကြည် ခြင်း အား နည်း သော သူ တို့၊ ယ နေ့ အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော် လည်း မ နက် ဖြန် မီး ဖို ထဲ သို့ ပစ် ချ ခံ ရ မည့် တော မြက် ပင် ကို ပင် ဘု ရား သ ခင် သည် ဤ မျှ လောက် ဆင် ယင် ပေး တော် မူ လျှင် သင် တို့ ကို ပို ၍ ကောင်း စွာ ဆင် ယင် ပေး တော် မူ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ ၃၁ ထို ကြောင့် မည် သည့် အ ရာ ကို စား ရ မည် နည်း၊ မည် သည့် အ ရာ ကို သောက် ရ မည် နည်း၊ မည် သည့် အ ရာ ကို ဝတ် ရ မည် နည်း ဟု ဆို လျက် မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ၃၂ အ ကြောင်း မူ ကား လူ မျိုး ခြား တို့ သည် ဤ အ ရာ အား လုံး တို့ ကို ကြိုး စား ရှာ ဖွေ တတ် ကြ ၏။ သို့ သော် ကောင်း ကင် ဘုံ ရှင် သင် တို့ အ ဖ သည် ဤ အ ရာ အား လုံး ကို သင် တို့ လို အပ် ကြောင်း သိ တော် မူ ၏။ ၃၃ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ကိုယ် တော် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ဦး စွာ ရှာ ကြ လော့။ ထို အ ခါ ဤ အ ရာ အား လုံး တို့ ကို သင် တို့ အား ထပ် လောင်း ၍ ပေး တော် မူ လိမ့် မည်။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

 

မဿဲ ၁၃:၁၃-၁၆ (Mt. 13,13.16): ဤ အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ သည် သူ တို့ အား ပုံ ဥ ပ မာ များ ဖြင့် မြွက် ဆို ရ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် ဆို သော် သူ တို့ သည် မြင် လျက် ပင် မ မြင်၊ ကြား လျက် ပင် မ ကြား၊ နား လည်း မ လည် ကြ သော ကြောင့် ဖြစ် ၏။

၁၆ သို့ သော် သင် တို့ ၏ မျက် စိ သည် မြင် ၍ သင် တို့ ၏ နား သည် လည်း ကြား သော ကြောင့် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

 

လု ၆:၃၆ (Lk6,36): ထို ကြောင့် သင် တို့ အ ဘ သည် သ နား ခြင်း စိတ် ရှိ တော် မူ သည် နည်း တူ သင် တို့ သည် လည်း သ နား ခြင်း စိတ် ရှိ ကြ လော့။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

ယောဟန် ၃:၁-၁၀ (J 3,1-10): အ စ အ ဦး ၌ နှုတ် က ပတ် တော် ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် ဖြစ် လာ ၏။ ဖြစ် လာ သော အ ရာ တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ခု မျှ နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ဖြစ် လာ ခြင်း မ ရှိ။ နှုတ် က ပတ် ‌တော် ၌ အ သက် ရှိ ၍ ထို အ သက်သည် လူ တို့ ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏။ ထို အ လင်း သည် မှောင် မိုက် ၌ ထွန်း လင်း ၍ မှောင် မိုက် သည် သူ့ ကို မ လွှမ်း မိုး * နိုင်။ ဘု ရား သ ခင် ထံ မှ စေ လွှတ် ခြင်း ခံ ရ သော ယော ဟန် အ မည် ရှိ သူ တစ် ဦး ပေါ် ထွန်း လာ ၏။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် သူ့ အား ဖြင့် ယုံ ကြည် လာ မည့် အ ကြောင်း သူ သည် အ လင်း ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ရန် သက် သေ အ ဖြစ် လာ ၏။ သူ သည် အ လင်း မ ဟုတ်။ အ လင်း ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ရန် သာ လာ ၏။ စစ် မှန် သော အ လင်း သည် ဤ လော က သို့ ကြွ လာ ၍ လူ အ ပေါင်း တို့ အား အ လင်း ကို ပေး သော အ ရှင် ဖြစ် ၏။ ၁၀ ကိုယ် တော် သည် ဤ လော က ၌ ရှိ နှင့် ‌တော် မူ ၍ ဤ လော က သည် ကိုယ် တော် အား ဖြင့် ဖြစ် လာ သော် လည်း ဤ လော က သည် ကိုယ် တော် ကို မ သိ။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။