မဿဲ ၅:၂၀-၂၆ (Mt 5,20-26): ၂၀ အ မှန် စင် စစ် သင် တို့ ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း သည် ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ ထက် မ သာ လျှင် သင် တို့ သည် ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သို့ မည် သည့် အ ခါ မျှ ဝင် ရ လိမ့် မည် မ ဟုတ် ဟု သင် တို့ အား ငါ ဆို ၏။ ၂၁ ‘လူ မ သတ် ရ။ မည် သူ မ ဆို လူ သတ် လျှင် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ထိုက် ပေ ၏’ ဟု ရှေး လူ တို့ အား ပြော ထား သည် ကို သင် တို့ ကြား ခဲ့ ရ ၏။ ၂၂ သို့ သော် သင် တို့ အား ငါ ဆို သည် ကား မိ မိ ညီ အစ် ကို အ ပေါ် အ မျက် ထွက် * သော သူ တိုင်း သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ထိုက် ၏။ မိ မိ ညီ အစ် ကို အား ‘အ လ ကား လူ’ ဟု ပြော သော သူ သည် တ ရား လွှတ် တော် လက် သို့ အပ် နှံ ခြင်း ခံ ထိုက် ၍ ‘လူ မိုက်’ ဟု ပြော သော သူ သည် င ရဲ မီး ဒဏ် ကို ခံ ထိုက် ၏။ ၂၃ ထို့ ကြောင့် ယဇ် ပလ္လင် ၌ သင် ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် သ မည် ပြု စဉ် သင် ၏ ညီ အစ် ကို သည် သင့် အား အ ပြစ် တင် စ ရာ တစ် စုံ တစ် ရာ ရှိ ကြောင်း သင် သ တိ ရ လျှင်၊ ၂၄ သင် ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ယဇ် ပလ္လင် ရှေ့ တွင် ထား ခဲ့ ပြီး သင် ၏ ညီ အစ် ကို ထံ သို့ ဦး စွာ သွား ၍ သူ နှင့် ပြန် လည် သင့် မြတ် အောင် ပြု လော့။ ထို့ နောက် မှ ပြန် လာ ၍ သင် ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် သ လော့။ ၂၅ သင် သည် သင့် ကို တ ရား စွဲ ဆို သူ နှင့် အ တူ လမ်း ၌ ရှိ စဉ် သူ နှင့် သင့် မြတ် အောင် အ လျင် အ မြန် ပြု လော့။ သို့ မ ဟုတ် ပါ က ထို တ ရား စွဲ ဆို သူ သည် သင့် ကို တ ရား သူ ကြီး ထံ အပ် ၍ တ ရား သူ ကြီး သည် အ စောင့် တပ် သား ထံ အပ် သ ဖြင့် သင် သည် ထောင် ထဲ ၌ ထည့် ထား ခြင်း ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၂၆ သင့် အား ငါ အ မှန် ဆို မည်။ နောက် ဆုံး ကွတ် ရန် တေး * တစ် ပြား ကို သင် ပြန် ၍ မ ဆပ် မ ချင်း ထို နေ ရာ မှ လုံး ဝ ထွက် ရ မည် မ ဟုတ်။

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

 

ယော ၁၃:၃၄-၃၅ (J 13,34-35): ၃၄ ငါ မြင် ရ သ ဖြင့် ဤ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် * ဖြစ် ကြောင်း ကို ငါ သက် သေ ခံ သည်” ဟု ဆို လေ ၏။ ၃၅ နောက် တစ် နေ့ ၌ ယော ဟန် သည် တစ် ဖန် မိ မိ ၏ တ ပည့် နှစ် ဦး တို့ နှင့် အ တူ ရပ် နေ စဉ်၊ ၃၆ ယေ ရှု ကြွ တော် မူ သည် ကို မြင် ၍ “ကြည့် လော့။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် တော် ပေ တည်း” ဟု ဆို ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

 

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။